blog-logo

Pătrașcu: Nu suntem de acord cu contractul de confidențialitate pentru a afla cum se cheltuie banii brașovenilor

Pătrașcu: Nu suntem de acord cu contractul de confidențialitate pentru a afla cum se cheltuie banii brașovenilor

În urmă cu câteva zile, grupul de consilieri locali PSD a solicitat reprezentanților Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov să le ofere balanța analitică care prezintă în detaliu achizițiile efectuate, salariile angajaților, veniturile și cheltuielile instituției.

Cum Primăria Brașov plătește cea mai mare cotizație din județ, adică 2.000.000 de lei pe an, undeva la peste 400.000 de euro, este firesc ca aceste detalii să fie cunoscute de consilierii locali, cei care aprobă suma ce urmează să ajungă la Agenția Metropolitană.

„Răspunsul Directorului Dragoș David a fost de-a dreptul halucinant. Pentru a furniza aceste informații, acesta le-a cerut consilierilor locali PSD să semneze un contract de «confidențialitate». Cu alte cuvinte, în opinia domnului Dragoș David, modul în care sunt cheltuiți banii publici, adică ai brașovenilor, reprezintă o problemă de «confidențialitate». Probabil că directorul uită că este vorba despre bani primiți de la Primăria Brașov, nicidecum de la vreo firmă privată. Dumnealui și restul angajaților, inclusiv cei 4 directori care sunt trecuți pe site-ul AMDDTP Brașov, nu înțeleg că cea mai mare cotizație o primesc de la administrația locală brașoveană, adică inclusiv salariile le încasează din bani publici”, a transmis, într-un comunicat de presă, liderul organizației municipale a PSD Brașov, subprefectul Lucian Pătrașcu.

Acesta susține că este de neînțeles de ce vrea să ascundă șeful AMDDTP Bv situația instituției, când ar trebui ca totul să fie transparent: „Când va conduce o firmă privată, atunci domnul Dragos David să ofere doar ce informații dorește dumnealui, dar cum trăiește din banii brașovenilor, atunci ar trebui să le explice și lor pe ce cheltuie banii. Poate sunt contracte supraevaluate, poate salariile sunt prea mari, poate se fac achiziții fără rost sau angajări fără ca aceste posturi să fie necesare”.

În concluzie, mai spune Pătrașcu, dacă domnul Dragoș David dorește ca în următoarea sedință de Consiliu Local, grupul de consilieri locali PSD să voteze suma de bani care ar ajunge la Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov drept cotizație, atunci acesta va trebui să ofere transparență brașovenilor, „mai ales acum, când dorește să primească 3.300.000 lei, adică plafonul maxim. Banul public nu are termen de confidențialitate, oamenii trebuie să știe pe ce se duc banii proveniți din taxele și impozitele lor”!.

„Nu ar fi rău ca reprezentanții AMDDTPBv să mai pună mâna să ajute și primăriile care fac parte din această asociație. Aud tot mai mulți primari care se plâng că nu au fost ajutați cu nimic de domnul Dragoș David, deși ei sunt cu plata cotizației la zi. Nici în Brașov nu a rupt gura târgului. Se cheltuie 2.000.000 de lei pe an, dar rezultatele nu prea se văd. Unde sunt proiectele mari? Brașovul stă prost la mai multe capitole, dar nu văd vreun ajutor din partea AMDDTPBv, nici vreo îmbunătățire de când s-a înființat asociația”, mai spune Lucian Pătrașcu.

Alte articole:   O nouă creșă se va construi în municipiul Făgăraș

Iată textul contractului de confidențialitate:

Acesta Contract se încheie pentru protejarea datelor cu caracter personal și a informațiilor financiare și comerciale cuprinse în documentele puse la dispoziție.

Având în vedere raportul definit între părți prin O.U.G. nr. 57/2019, respectiv, Consiliul Local aprobă pentru U.A.T.-ul respectiv cuantumul cotizației anuale din veniturile proprii ale acestuia iar, Adunarea Generală a Asociației, în calitate de organ de conducere al Asociației, aprobă descărcarea de gestiune, situațiile financiare ale Asociației, bilanțul, bugetul de venituri și cheltuieli pentru următorul exercițiu financiar, stabilește cuantumul cotizației anuale, în conformitate cu Codul Administrativ, Codul Fiscal, Legea 276 din 27 noiembrie 2020, Codul Civil, Codul Comercial, Legea 190/2018, Legea 544/2001 și Legea 11/1991, se încheie următorul contract de confidențialitate între următoarele părți:

ART. 1. Părți

  1. Expeditorul Informațiilor Confidențiale: ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV (A.M.D.D.T.P.Bv.), cu sediul în Braşov, Str. Institutului nr. 35, cod fiscal 31533577, reprezentată prin Președinte Dragoș Florin David, denumit în continuare „Expeditorul”;

și

  1. Destinatarul Informațiilor Confidențiale: GRUP CONSILIERI LOCALI PSD Brașov prin D-na ALEXANDRA-IOANA CRIVINEANU, e-mail: alexandra.crivineanu@brasovcity.ro denumit în continuare „Destinatar”

denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”,

Având în vedere că Expeditorul și Destinatarul se află într-un raport ce implică transferul de informații confidențiale de la Expeditor către Destinatar, precum și faptul că Expeditorul dorește să instituie o protecție a acestor informații confidențiale, Părțile au decis încheierea prezentului Contract în următoarele condiții:

ART. 2. În înțelesul prezentului Contract, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații :În sensul prezentului ACORD, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

– informații confidențiale includ toate informațiile transmise de Expeditor către Destinatar cu privire la Balanța analitică, respectiv, cu privire la documente financiare, planuri financiare, clienți, furnizori, parteneri de afaceri, strategii de marketing, metode comerciale, administrative sau tehnice, servicii, planuri de dezvoltare ale zonei de influență, planuri de dezvoltare ale serviciilor, date tehnice, strategii, proceduri operaționale, concepte de proprietate intelectuală, liste cu agenți economici, liste cu potențiali agenți economici, liste cu profilurile acestora, informații tehnice sau cunoștințe tehnice, contracte, liste de prețuri, specificații ale produselor, specificații ale serviciilor, secrete de afaceri, proiecte de cercetare și rezultatele acestora, proiecte și idei trecute, prezente și viitoare, studii de piață, metode de distribuție, date de inventar, condiții contractuale agreate cu agenți economici si/sau diverși partenerii, parole de acces la baze de date de orice natura, precum si informațiile primite de la terți, confidențialitate cod sursă, date privind software-ul utilizat, algoritmi, date cu caracter personal, date informatice, date privind programele de calculator, orice alt know-how tehnic și logistic, prezentări, teste, materiale publicitare, baze de date, know-how și alte drepturi de proprietate intelectuală ale Expeditorului sau ale afiliaților, reprezentanților, directorilor, angajaților, consilierilor sau agenților acestuia, indiferent de modul de transmitere, oral sau scris, tangibil și/sau electronic, indiferent că au fost marcate drept confidențiale sau nu și indiferent de suportul de stocare (material, fizic sau electronic), orice alte informații ale Expeditorului care nu sunt publice.

  • balanța analitica – prezintă în detaliu fiecare cont în parte, evidențiind separat toate subconturile sale, precum și sumele datorate fiecărui furnizor în parte. Balanța analitică cuprinde șapte clase de conturi cu referire la capitalul social rezervele asociației, imobilizările, stadiul amortizării acestora, achizițiile efectuate, conturile furnizorilor, obligațiile fata de bugetul statului (impozite, TVA, asigurări de sănătate etc.), avansurile si salariile personalului, conturile de casierie si la cele bancare, cheltuielile făcute de asociație pentru a-si desfășura activitatea, veniturile societății.
Alte articole:   Parcul Național Piatra Craiului - Imagini spectaculoase cu boncănitul cerbilor! VIDEO

ART. 3. Conținutul obligației de confidențialitate.

Destinatarul va respecta obligația de confidențialitate față de Expeditor, după cum urmează:

a) nu va divulga niciunui terț si nu va folosi pentru uzul propriu sau in interes propriu sau pentru uzul/interesul terților nicio Informație Confidențiala aparținând Expeditorului, de care a luat cunoștință în mod direct/indirect;

b) nu va divulga, copia, reproduce, sintetiza si/sau distribui nicio Informație Confidențiala aparținând Expeditorului, fără acordul scris și prealabil al acestuia;

c) nu va permite terților accesul la Informațiile Confidențiale aparținând Expeditorului, fără acordul scris și prealabil al acestuia;

d) va folosi măsuri adecvate de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la Informațiile Confidențiale aparținând Expeditorului, indiferent dacă acestea vor fi comunicate pe hârtie, electronic sau oral;

e) în situația în care Destinatarul este solicitat de terțe persoane neautorizate, în scopuri concurențiale sau nu, să dezvăluie orice informații confidențiale, indiferent de modul în care au fost făcute propunerile respective, contra cost sau nu, Destinatarul se obligă să anunțe de urgență Expeditorul despre aceste solicitări. Informarea va cuprinde detalii despre propunerea făcută, numele persoanelor, data la care au fost făcute propunerile precum și orice alte date relevante.

Alte articole:   Dosar penal pentru o tânără și un tânăr. Concurs ilegal de mașini pe Bdul. Gării

f) Destinatarul are obligația de a respecta și prevederile Art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public conform cărora informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii (Legea nr. 11/1991);

g) Destinatarul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor, documentelor, activităților și a a oricăror date referitoare la cealaltă parte, despre care a luat cunoștință ca urmare a încheierii prezentului Contract, pe toată durata Contractului precum și ulterior încetării acestuia.

ART. 4. Durata obligației de confidențialitate

Părțile convin utilizarea Informațiilor Confidențiale de către Destinatar exclusiv în scopul informării Grupului de Consilieri Locali PSD Brașov, și respectarea obligației de confidențialitate de către Destinatar până la data de 31 decembrie 2022.

ART. 5. Răspunderea contractuală

a) Destinatarul răspunde pentru orice faptă de încălcare a obligației de confidențialitate. Destinatarul va despăgubi Expeditorul, indiferent de forma de vinovăție (culpă gravă, neglijență, imprudență), pentru orice prejudiciu material sau moral, direct sau indirect, adus Expeditorului.

b) Prin încălcarea obligației de confidențialitate de către Destinatar se înțelege orice încălcare provenind de la reprezentanții legali/statutari/de fapt ai acestuia, asociații, angajații, colaboratorii interni/externi, agenții, partenerii, afiliații, clienții, precum si din partea oricărui prepus al acestora.

c) Pe lângă răspunderea civilă patrimonială, se poate antrena și răspunderea penală a persoanei care nu a respectat secretul de serviciu/secretele comerciale, în funcție de caracterul datelor sau informațiilor divulgate, gradul de vinovăție, mobilul/scopul divulgării și de modul de săvârșire a faptelor.

ART. 6. Notificări

Toate notificările în baza acestui Contract se vor efectua în scris. O notificare este considerată transmisă în baza acestui contract dacă este transmisă prin poștă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat sau prin e-mail.

Prezentul Contract se supune legii române. Orice neînțelegere va fi soluționată inițial pe cale amiabilă, iar în măsura în care nu este posibil de către instanțele de judecată competente.

Prezentul Acord de confidențialitate a fost încheiat astăzi, 28 ianuarie 2022, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

PE ACEEAȘI TEMĂ, newsbv.ro a scris în articolul de mai jos, unde veți putea citi cum se fac achizițiile (doar) prin încredințare directă la nivel de „metropolă”.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.