blog-logo

„DA pentru Educație, DA pentru Viitor!”

Resurse și de Asistență Educațională Brașov (Partener) implementează începând cu data de 12 ianuarie 2021 proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!, cod MySMIS 135359. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat şcoala şi de adulţi care nu şi-au finalizat educaţia obligatorie care se reîntorc în sistemul de educaţie şi formare, inclusiv prin programe de tip a doua şansă şi programe de formare profesională/O.S.6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”

Valoarea totală a proiectului este de 9,434,410.58 lei. Data începerii și data finalizării proiectului: 12 ianuarie 2021 – 11 iulie 2023. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea fenomenului de abandon școlar la nivelul județului Brașov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației tinerilor și adulților care nu au finalizat învațamântul obligatoriu.

Măsurile educaţionale dezvoltate în cadrul proiectului:

 •  Dezvoltarea programului A Doua Șansă în comunitațile în care s-a înregistrat abandon școlar, va crea oportunitatea reintegrării în sistemul de educație și finalizării studiilor obligatorii pentru o categorie vulnerabilă de persoane, supusă excluziunii sociale. Participarea la educație și certificarea studiilor, deschid șansa creșterii inserției pe piața
  muncii și a gradului de ocupare a persoanelor cuprinse în program, atât pe perioada derulării proiectului, cât și după finlizarea acestuia.
 •  Dezvoltarea serviciilor de consiliere privind cariera și o creșterea a gradului de conștientizare privind importanța educației în comunitațile vulnerabile vizate de proiect vor aduce o implicarea mai mare a membrilor comunitații în a sprijini copiii și tinerii să frecventeze școala, să fie motivați în a reuși să finalizeze studiile și să se poata integra pe
  piața muncii.
 •  Dezvoltarea unei campanii de conștientizare orientată pe întărirea legăturii școlii cu comunitatea va stimula gradul de responsabilizare a cetățenilor și va crea premisele unei dezvoltări durabile, proces în care fiecare participă, fiecare primește și fiecare oferă.
 •  Crearea unui corp profesoral bine pregătit în a proiecta și livra programe educaționale de calitate, va fi o măsură cu efecte pe termen lung, generații viitoare de elevi vor putea fi beneficiarii unor activitați adaptate nevoilor lor de dezvoltare, vor avea acces la resurse educaționale de calitate, ce stimulează dezvoltarea de competențe transversale.
 •  Baza materială si rețeaua de specialiști vor putea dezvolta pe termen lung programe dedicate susținerii copiilor și tinerilor pentru finalizarea studiilor. O încredere mai mare în școală și în valorile comunității incluzive vor genera pe termen lung o creștere a nivelului de dezvoltare al comunitaților dezavantajate vizate. Atingerea obiectivelor proiectului va duce la creșterea numărului de oameni instruiți, de cetățeni educați, cu șanse mai mari de integrare pe piața muncii. Reușita proiectului, implicit atingerea obiectivelor proiectului, va genera o experiență pozitivă la nivelul comunității, ce va constitui reper în organizarea și dezvoltarea altor inițiative de susținere a educației și de întărirea a rolului școlii în comunitate.
Alte articole:   Victorii împărţite pentru FC Braşov şi Astra Giurgiu în Campionatul Naţional de juniori

Rezultatele prevăzute:

 •  515 persoane participante la programe de dezvoltarea competențelor profesionale;
 •  480 persoane care și-au îmbunătățit nivelul de competențe/certificate;
 •  400 cadre didactice participante la schimburi de experiențe didactice de succes;
 •  4 evenimente de tip conferință (ce includ workshop-uri, seminarii, prezentari ale unor experiențe de succes în problematica incluziunii socio-educaționale);
 •  600 de tineri și adulți înscriși și reintegrați în sistemul de educație (din care 180 de etnie rromă);
 •  430 de tineri și adulți care finalizează programe de tip A Doua Șansă;
 •  600 de tineri/adulți consiliați și sprijiniti pentru orientarea educațională și profesională;
 •  1 studiu privind abandonul școlar;
 •  3 târguri de oferte educaționale și profesionale;
 •  14 evenimente de promovare a educației la orice vârstă.

Grupul țintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în strânsă concordanță cu obiectivele și activitățile proiectului, respectiv: tineri/adulți reintegrați în sistemul de educație și personal didactic din învățământul preuniversitar/personal de sprijin. Ca și dimensiune, grupul țintă poate fi descris astfel: 600 de tineri și adulți care au abandonat școala, 515 cadre didactice din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, personal de sprijin din școli (mediatori școlari, consilieri școlari etc.).

Alte articole:   Dunca: USR și PNL au adus România în moarte clinică. Opriți insolvența țării!

Proiectul „DA pentru Educație, DA pentru Viitor!” oferă, pe de o parte, o şansă de reintegrare în sistemul de educaţie a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala şi, pe de altă parte, o oportunitate pentru personalul din învăţământul preuniversitar de a-şi dezvolta competenţe profesionale în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile grupului ţintă.

Au fost elaborate diversele proceduri necesare activităților specifice din cadrul proiectului. Totodată a fost raportat în mod constant stadiul de realizare a activităților și au fost demarate procedurile de selecție a experților. A fost inițiată activitatea de derulare și monitorizare a programelor de formare a competențelor personalului didactic și a fost raportat stadiul de realizare a activităților de formare.

Selecția pentru grupul țintă cadre didactice a început cu precădere în școlile în care urmează să fie dezvoltate programe A doua șansă flexibile în cadrul proiectului urmând ca selecția să continue și la nivelul altor comunități din județul Brașov cu problematici similare, unde există abandon școlar și risc ridicat de părăsire timpurie a școlii. Astfel vor fi cosntituite 26 de grupe formate din aproximativ 20 de cursanți. Cursurile de formare se vor derula în locațiile acreditate, pe toată durata proiectului, în serii. Se va avea în vedere adaptarea la nevoile de implementare a activităților educaționale ale proiectului până la atingerea indicatorului asumat.

Pe perioada derulării programelor de perfecționare se va pune un accent deosebit pe aplicațiile practice adaptate particularităților de vârstă precum și a celor specificegrupului de cursanți asistat la nivelul proiectului. Activitatea de formare va începe online, în luna octombrie cu două grupe. Activitățile desfășurate de-a lungul lunii septembrie au constat în întâlniri săptămânale ale echipei de experți, întâlniri adaptate la condițiile pandemice actuale, participarea la întâlniri de lucru ale echipei de impementare a proiectului, întâlniri cu coordonatorii de zone în vederea organizării activităților ce vor fi desfășurate în trimestrul 4 al anului curent precum și elaborarea și implementarea formei finale a instrumentelor de lucru pentru exprerții implicați în activitatea de formare.

Alte articole:   COVID-19. Rată de infectare de 9,81 la mie în municipiul Braşov! Incidență de aproape 12/mie la Sânpetru!

Totodată a fost implementată metodologia de selecție a grupului țintă și au fost centralizate răspunsurile la chestionarul transmis personalului din școlile partenereîn proiect. Un punct important a fost organizarea de întâlniri cu cadrele didactice din școlile partenere, cu experții de formareprecum și stabilirea echipelor pentru susținerea modulelor.

Au fost realizate materialele și instrumentele tip necesare derulării activității de formare. Totodată au fost stabilite direcțiile de acțiune pentru derularea activităților de consiliere și orientare școlară și profesională pentru tineri și adulți.
Au fost inițiate acțiunile de promovare a educației în comunitățile vulnerabile.

În ceea ce privește organizarea și derularea de schimburi de bune practici a fost elaborată o procedură operațională specifică privind organizarea evenimentelor de promovare a exemplelor selectate. De-a lungul trimestrului 3 al anului 2021 reprezentanții unităților școlare implicate în proiect au fost îndrumați să completeze instrumentele de identificare și selectare a exemplelor de bune practici.

La nivelul activității de dezvoltare de servicii de consiliere și orientare școlară și profesională pentru tineri și adulți au fost elaborate o serie de proceduri referitoare la monitorizarea activităților de consiliere, la arhivarea documentelor, la comunicarea în cadrul proiectului, precum și la raportarea în cadrul proiectului.

A fost achiziționat domeniul daeducatie.eu Împreună cu domeniul au fost achziționate și servicii de hosting pentru 2 ani. În funcție de durata proiectului și nevoile de implementare domeniul și serviciile de hosting vor putea fi prelungite. A fost stabilită structura site-ului și modalitatea de comunicare a informațiilor și a materialelor care vor apărea pe site. Este estimat ca domeniul să fie activ începând cu luna octombrie 2021.

Întocmit,
Vlad Monescu
Expert informare și publicitate

Avizat,
Ovidiu Florin Tripșa
Manager de proiect

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.