blog-logo

Licitație: Servicii de exploatare forestiera toate fazele pana la drum auto

Licitație: Servicii de exploatare forestiera toate fazele pana la drum auto

Regia Publica Locala a Padurilor Piatra Craiului R.A.

Adresa: Strada: POSTAVARULUI, nr. 5 Cod fiscal: RO 19113639 Cod postal: 505800 Cod NUTS: RO122 Brasov Localitate: Zarnesti Tara: Romania E-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com Telefon: +40 268223007 Fax:+40 0268223007 Adresa Internet (URL): www.rplp-piatracraiului.ro Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de exploatare forestiera toate fazele pana la drum auto pentru un volum de 10544 mc., productia anului 2021 Numar de referinta:19113639_2021_PAAPD1307768

II.1.2) Cod CPV principal:

77211100-3 Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Prestari servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat – pentru un volum de 10.544 mc masă lemnoasă care va fi recepţionata la drum auto. – Informațiile privind termenul până la care se pot solicita clarificări – 18 zile. – termenul legal pentru răspuns la solicitările de clarificări ale operatorilor economici (potrivit prevederilor H.G. nr. 419/2018 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 – art. 8 alin. (2)-în cea de-a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata: 973765.14 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 33
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:-
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:Operatorii economici pot depune oferta pentru un singur lot sau mai multe loturi.

 Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința nr. 1. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modul de îndeplinire: „Completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta să solicite ofertantului unic, sau ofertantului împreună cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc în clasamentul intermediar urmatoarele documente justificative: a) Certificate constatatoare din care să reiasă lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) valabile la momentul prezentării acestora. In cazul existenței a mai multor Puncte de lucru menționate în Certificatul constatator ONRC, se vor prezenta Certificate privind impozitele si taxele locale pentru toate punctele de lucru, inclusiv pentru sediul social. b) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. c) Cazierul judiciar, valabil la data de depunere, al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Alte articole:   Dosarul Doping la Corona: Mariana Tîrcă solicită despăgubiri de 200.000 euro!

Cerința nr. 2. Operatorii economici participanti la procedura – ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator – nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator), va completa cerinta corespunzatoare in DUAE și va prezenta formularul Declarație privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din legea 98/2016, odată cu DUAE, până la termenul limită de depunere a ofertei.

Cerința 3: Operatorii economici trebuie să fie legal înregistrați și să aibă dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentaţie. Cerința trebuie îndeplinită de către toți participanții la procedură (lider, asociat, subcontractant, terț susținător) pentru partea / părțile de contract pe care aceștia urmează să o îndeplinească efectiv. Datele prezentate în certificate trebuie să fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC. Modalitatea de îndeplinire: Inițial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016). Numai la solicitarea autorității contractante, adresată ofertantului unic, sau ofertantului împreuna cu asociatul/subcontractantul/terțul sustinător, după caz, clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de către Oficiul National al Registrului Comerțului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la data de prezentare a documentului. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de către ONRC. NOTĂ: În lipsa înregistrării la ONRC (persoane fizice române, persoane fizice / juridice străine), sunt acceptate documente echivalente care să dovedească o formă de înregistrare / atestare / apartenență profesională adecvate în raport cu obiectul contractului. Justificarea alegerii cerinței: Cerința a fost impusă în virtutea art. 173 din Legea 98/2016.

Alte articole:   Regia Pădurilor Kronstadt a scos la licitație proiectarea pentru un complex de îngrijirea, reabilitarea și protecția ursului brun

Cerința nr. 4 Operatorii economici trebuie să aibă dreptul de a presta serviciile prevazute în perezenta documentație – conform art. 62, pct. 2 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, care precizează ca “Exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestați de către comisia de atestare, care funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel național”. Modalitate de îndeplinire: Initial se va completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), în care ofertanții vor specifica numărul atestatului și capacitate de exploatare rămasă disponibilă conform Certificatului de atestare în exploatare (care se calculează ca diferență dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție. Numai la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta Certificatul de atestare/reatestare, eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestiera. Din acesta trebuie să rezulte că ofertantul/candidatul are capacitate de exploatare rămasă disponibilă, pentru volumul licitat, deoarece exploatarea masei lemnoase de către un operator economic se poate efectua doar în limita volumului aprobat pe atestat, conform Ord. 1106/2018 pentru aprobarea ”Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră”. Informatiile cuprinse în Certificat trebuie sa fie reale/valabile la data de prezentare a acestuia. Atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se face în baza Ord. 1106/2018, respectând criteriile menționate la Capitolul IV – ”Criteriile de Atestare”, și se face la solicitarea operatorilor economici, care au posibilitatea de suplimentare a volumului aprobat daca îndeplinesc toate criteriile de atestare și în termenele specificate de Comisia de atestare. Nerespectarea prevederilor privind volumul de masă lemnoasă aprobat pe Certificat atrage sancțiuni, conform art. (22) din ordinul sus menționat. NOTA. În lipsa atestării pentru activitatea de exploatare forestieră (persoanele fizice române, personae fizice/juridice străine), sunt acceptate documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Justificare: Se solicită această atestare, deoarece numai operatorii econimici atestați pot presta aceste servicii. Cerința a fost impusă în vederea respectării prevederilor art. 62 pct. 2) din legea 46/2008, și a art. 173 din Legea nr.98/2016.

Alte articole:   O nouă modalitate de plată pentru serviciile Comprest

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: Data si ora locala:22.09.2021, ora 15:00

Mai multe informații pe SICAP

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate