blog-logo

Război imobiliar între Primăria Predeal și Casa Regală. Predelenii pierd 260 ha din cauza unei virgule

Război imobiliar între Primăria Predeal și Casa Regală. Predelenii pierd 260 ha din cauza unei virgule

Magistrații Judecătoriei Brașov au pe rol un dosar înregistrat la începutul lunii martie, anul trecut, în care Primăria Predeal a declanșat o acțiune împotriva membrilor Casei Regale, dar și a Prefecturii Brașov, a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva și a ocoalelor silvice Brașiv și Azuga.

Intervenient în proces este și RAJA SA Constanța, operatorul regional de apă-canal. Problemele au început când au fost accesate fonduri europene pentru modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din stațiune, când s-a constatat că au fost retrocedate, nelegal spun edilii, zone care sunt în patrimoniul localității și nu puteau face obiectul retrocedării.

Având în vedere blocajul demarării lucrărilor de investiții, finanțate din fonduri europene nerambursabile în valoare de 78.732.438 lei fără TVA, privind reabilitarea activelor proprietate publică de utilitate socială majoră, reprezentând în ansamblul lor totalul surselor de alimentare cu apă potabilă a comunității U.A.T. Predeal, acesta fiind generat de faptul că terenurile care totalizează o suprafață de cca 2,72 ha aferente acestora se află, în baza P.V. de punere în posesie nr. nr.87/21.12.2006 si nr 437/15.01.2007, edilii au solicitat Casei Regale în vederea soluționării cu celeritate următoarelor aspecte:

 1. Soluționarea de urgență a situației terenului de sub activul Stație de captare tratare existentă Valea Azugii în suprafața totală de 2,3 Hectare în vederea creerii premiselor legale pentru permiterea accesului Antreprenorului cu scopul realizării investițiilor din fonduri publice pentru reabilitarea activelor.
 2. Mandatarea reprezentanților Casei Regale pentru semnarea Procesului Verbal de Vecinătate cu proprietatea U.A.T. Predeal în zona Gospodăriei de apă existentă Pârâul Rece – „Crăcănel” – terenul necesar derulării investiției, în suprafață de 846,50 mp, se află în proprietatea publică a Orașului Predeal a cărui delimitare este necesară pentru a crea presmisele legale ale U.A.T-ului pentru punerea la dispoziția Proiectului a terenului necesar derulării investiției din fonduri publice europene.
 3. Clarificarea situației patrimoniale a terenului aferent activelor existente care necesită reabilitare din zonă respectiv conducta de aducțiune Susai-Cioplea în lungime totală de 300 ml în vederea ocupării temporare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare.
 4. Clarificarea situației patrimoniale a terenului aferent conductei de legatură dintre Bld. Libertatii si str. Tudor Vladimirescu în vederea ocupării temporare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare.

Scurt istoric

Autoritățile locale spun că, în fapt, construcțiile și instalațiile de captare a izvoarelor din Valea Azugii au fost edificate în anul 1952, fiind mărite și modernizate în anul 1966. Orașul Predeal le-a folosit potrivit destinației fără întrerupere de la momentul dării în folosință și până în prezent, prin intermediul unor societăți specializate în asigurarea utilității publice de apă-canal (Serviciul Gospodărire Comunală, RA Bucegi, SC Ape Vita SA, RAJA SA).

Alte articole:   Ministrul Cîmpeanu: Ștacheta „trebuie coborâtă inteligent” la examenele naționale din acest an

Imobilul în cauză face parte din domeniul public al Orașului Predeal, constituit potrivit art. 3 alin. 4 din Legea 213/1998, completată și modificată, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Predeal).

Ulterior atestării menționate, în urma depunerii cererii de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor forestiere din partea MSR Mihai I, înregistrată la comisia locală sub nr. 7548/08.09.2005, urmându-se procedura specială prevăzută în Legea 247/2005, a fost emisă HCJ nr. 363/04.08.2006 prin care s-a validat solicitarea formulată de Comisia Locală Predeal privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra fondului forestier în suprafață totală de 3902,10 ha pentru persoana fizică solicitantă MSR Mihai I, între care și imobilul în cauză.

În baza hotărârii comisiei județene a fost întocmit procesul-verbal de punere în posesie nr. 437/13.01.2007 care a menținut eroarea inițială conținută.

Cu alte cuvinte, a fost reconstituit dreptul de proprietate cuvenit MSR Mihai I fără a se ține cont de suprapunerea cu domeniul public al Orașului Predeal în ceea ce privește imobilul compus din teren și construcții în cauză precum și de dispozițiile legale imperative aplicabile din legislația în materie care interzic reconstituirea terenurilor forestiere afectate de lucrări de investiții aprobate potrivit legii.

Neconcordanțe incredibile în procesele-verbale de punere în posesie

Reprezentanții legali ai U.A.T. Predeal își manifestă disponibilitatea clarificării situației patrimoniale ale persoanei fizice MSR Mihai I, care presupune în primul rând corelarea cu toate documentele justificative și punerea în legalitate având în vedere următoarele:

I. Hotarâri ale Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar de corectare si modificare a drepturilor patrimoniale ale MSR MIHAI I privind proprietatea asupra terenurilor de pe teritoriul UAT Predeal

Prin Hotararea nr 362/04.08.2006 a Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar s-a dispus că urmează a fi validate persoanelor fizice 131,20 ha teren forestier si drum auto forestier în suprafață de 3,17 km (respectiv drum forestier Joița parțial, drum forestier Valea Teascului, drum forestier Poliștoaca versant stang )

Prin Hotararea nr 363/04.08.2006 a Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar s-a dispus că urmează a fi validat persoanei fizice M.S.R. “Mihai I” 131.20 ha teren forestier – teren validat Primăriei Orasului Predeal, 1164,40 ha fond forestier, teren aflat în administrarea Ocolului Silvic Brasov, jud Brasov si 2.606,50 ha fond forestier, teren aflat în administrarea Ocolului Silvic Azuga, jud Prahova, în total suprafața de 3.902,10 ha fond forestier si drumuri auto forestiere în suprafață de 30,70 ha.

Prin procesul verbal de punere în posesie nr.87/21.12.2006 s-a procedat la la predarea suprafetei de 2.558,70 ha fond forestier (inclusiv drumuri forestiere)

Alte articole:   Poliția Animalelor a devenit operațională. Cruzimea asupra animalelor, pedepsită cu închisoarea
Aplicare si efect: Prin Procesul verbal de punere în posesie nr.437/15.01.2007 s-a procedat la la predarea suprafetei de 3854,30 ha fond forestier din care 1295,60 ha pe raza Ocolului Silvic Brasov si 2558,70 ha pe raza Ocolului Silvic Azuga, desi conform HCJ nr.363/2006 ar fi trebuit să se predea 1.164,40 ha fond forestier, teren aflat în administrarea Ocolului Silvic Brasov, jud Brasov si 2.606,50 ha fond forestier, teren aflat în administrarea Ocolului Silvic Azuga, jud Prahova adică 3.770,90 ha fond forestier.

Prin Hotararea nr 177/17.04.2008 a Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar s-a admis cererea M.S.R. “Mihai I” și s-a dispus diminuarea suprafaței de fond forestier cu 47,80 ha fond forestier, teren aflat în administrarea Ocolului Silvic Azuga, jud Prahova, s-a dispus radierea drumurilor forestiere Susai (144D) si Valea Rece (148D), s-au introdus alte drumuri forestiere, astfel s-a aprobat modificarea Hotararii nr 363/04.08.2006 a Comisiei Judetene în sensul celor menționate : diminuarea suprafetei de 2606,50 ha fond forestier, teren aflat în administrarea Ocolului Silvic Azuga, jud Prahova cu 47,80 ha pădure si diminuarea drumurilor auto forestiere cu 1,60 ha, urmand ca suprafața reconstituită să fie de 2557,10 ha fond forestier.

Prin Hotărarile nr. 416/29.09.2011, nr. 417/29.09.2011 și nr. 418/29.09.2011 ale Comisiei Judetene de aplicare a legilor fondului funciar, s-a dispus modificarea HCJ nr.95/2001 modificată HCJ nr.362/2006 prin diminuarea suprafetei de 5,00 ha respective 2,7 ha – UA52A si 2,3 ha –UA52B ca efect a Sentinței civile nr 6109/2006 a Judecătoriei Brasov si Deciziei civile nr 665/R/2007 a Tribunalului Teleorman.

Aceste ultime hotarari – HCJ nr. 177/17.04.2008, HCJ nr. 416/29.09.2011, HCJ nr. 417/29.09.2011 și HCJ nr. 418/29.09.2011 nu si-au produs efectele in sensul ca procesele verbale nr.87/21.12.2006 si nr.437/15.01.2007 nu au fost rectificate/anulate mentinandu-se următoarele neconcordanțe:

 • -conform HCJ nr. 177/17.04.2008 , pentru M.S.R. “Mihai I” s-a dispus reconstituirea suprafetei 2557,10 ha fond forestier(inclusiv drumuri forestiere), însă în prezent conform proceselor verbale de punere în posesie se identifică suprafața de 2558,70 ha fond forestier (inclusiv drumuri forestiere) sau 3854,30 ha fond forestier;
 • – conform aceleiasi HCJ nr. 177/17.04.2008 trebuiau radiate drumurile forestiere Susai (144D) si Valea Rece (148D), însă nu s-a procedat în consecință;
 • – la poz. I din procesul verbal de punere în posesie nr.87/21.12.2006 s-a strecurat o eroare materiala în sensul că în loc de 29,2 ha s-au trecut 292 ha;
 • – raportat la data încheierii proceselor verbale de punere în posesie rezultă că ultimul process verbal este nr.437/15.01.2007 (la care se raportează si MSR MIHAI I în corespondenta cu subscrisa), fapt care conduce la concluzia că numai HCJ nr 363/04.08.2006 si-a produs efectele pană în prezent, însă prin încheierea acestui proces verbal nr.437/15.01.2007 nu s-a respectat nici HCJ nr 363/04.08.2006 care prevedea o suprafata totală de 3902,10 ha fond forestier .
 • – procesul verbale de punere în posesie nr.87/21.12.2006 si nr 437/15.01.2007 contin erori materiale care nu pot fi rectificate, respectiv prin adunarea suprafetelor se ajunge la o suprafata mai mare decat cea retrocedata.
Alte articole:   S-a semnat contractul pentru Studiul de Fezabilitate al centurii municipiului Codlea

Ținand seama de situatia anterior prezentată precum si de prevederile Legii 165/2013 care obligă la întocmirea situației centralizatoare la nivel local privind terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala apreciem că suprafața de fond forestier obiect al HCJ nr. 177/17.04.2008 este validată si nepusă în posesie.

NOTA: În arhivele U.A.T. Predeal se află Procesul verbal de punere în posesie nr. nr.87/21.12.2006 si nr 437/15.01.2007, aflate în 3 (trei) variante diferite, care per total conțin aproximativ aceeași suprafață 3854,3 ha, dar în conținut sunt consemnate parcele diferite și poziționări diferite ale acestora, care nu concordă cu documentația care stă la baza deciziilor Comisiei de Fond Funciar din subordinea Prefecturii județului Brașov.

Casa Regală a primit terenuri și la Predeal, dar le-a solicitat și primit și la Săcele și Râșnov !?

Edilii predeleni mai spun că, din datele și informațiile pe care le dețin, pe teritoriul U.A.T. Predeal au fost atribuite suprafețe care se regăsesc și care au fost solicitate și pe teritoriul U.A.T-urilor unde trebuiau să fie alocate de drept, respectiv:

 1. U.A.T. Săcele – suprafața de 17 Hectare, recunoscută și exploatată de către administratorii Casei Regale
 2. U.A.T. Râșnov – suprafața de 3 Hectare, recunoscută și exploatată de către administratorii Casei Regale

Cadrul legislativ

În ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate al MSR Mihai I cu nerespectarea domeniului public al Orașului Predeal:

1. Conform art. 136 alin. 2 și 4 din Constituția României, ”

 • (1) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.
 • (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrarea regiilor autonome ori instituțiile publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.”

2. Potrivit art. 11 din Legea 213/1998, înainte de abrogare, (1) ”Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, după cum urmează:

 • a) nu pot fi înstrăinate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau închiriate, în condițiile legii;
 • b) nu pot fi supuse executării silite și asupra lor nu se pot constitui garanții reale;
 • c) nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de bună-credință asupra bunurilor mobile.

(2) Actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. 1privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolută.”

3. De asemenea, potrivit art. 861 C.Civ.,

 • (1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.
 • (2) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz și nu poate fi dobândită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credință asupra bunurilor mobile.
 • (3) În condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosință și pot fi concesionate ori închiriate.”

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate