7 mai 1877 Gazeta de Transilvania publică scrisoarea lui George Barițiu ,,Epistola respectuoasă către femeile noastre”

7 mai 1877 Gazeta de Transilvania publică scrisoarea lui George Barițiu ,,Epistola respectuoasă către femeile noastre”

În data de 7 mai 1877 Gazeta de Transilvania publică scrisoarea lui George Barițiu ,,Epistola respectuoasă către femeile noastre”.

Prin aceasta le îndeamna pe româncele din Ardeal să formeze comitete de strângere a donațiilor pentru ajutorarea armatei române și a răniților de pe front.

Epistola respectuosa catra erneile nóstre.


Sunt nóue luni, de candu femeile compatriotiloru noştri maghiari prepara cu mare zelu scame, bandage si alte obiecte necessarie la vindecarea
soldatiloru turcesci raniti in bătălii. Acésta activitate nu numai puru humanitaria, ci totu-odata si fratiésca a dameloru maghiare, a fostu primita cu mare multiamita de catra gubernulu turcescu ii de generalii armatei ottomane.

— Femeile nóstre in Transilvani’a, Ungari’a, Bucovin’a s’au simtitu pana
acumu obligate a da ascultare simtiementeloru de mila si dorere, de cateori armat’a nóstra imperiale -si versâ sângele, cá in 1848/9, 1859, 1864,
1866, in care campanii se aflâ si fii loru cu miile si cu diecile de mii. Astadi, in aceste dile de proba si crisa suprema, se vedu si femeile nóstre
ajunse in positiunea femeiloru natiunei maghiare, de a spala si lega ranele aceloru ostasi romani, fraţi ai noştri mai multu decatu maghiarii cu
turcii, cari provocaţi si traşi in lupta de catra ottomani, se batu si-si versa sângele, nu din vre-o vanitate si trufia, ci in sensulu celu mai strinsu
alu cuventului pentru existenti’a patriei si a natiunei, pentru libertate contra vechiei tiranie selbatece, care prefăcuse patri’a loru de atatea-ori
intr’nnu mormentu universale. Tóté actele publice mai recente esite dela legislativ’a si dela gubernulu României, cumu si evenimentele dileloru din
urma ne potti convinge pe toti, ca Romani’a este decisa a’si apara existenti’a si drepturile sale pana la marginile estreme.

Dóca nu amu mai avó alta proba despre firm’a decisiune a locuitoriloru tierei de a se apara pe viótia pe mórte, ne ar’ fi de ajunsu acele liste lungi de oferte estraordinarie, in cai frumoşi (pana acumu preste dóue mii), in
bani, nutretiu, adeca fenu, paie, ordiu, ovesu, in grau de pane, in vinu si vinarsu, care curgu neincetatu din tóté regiunile tierei, de buna voia
asia, catu legea requisitiuniloru usitata in tóté staturile, votata si in Romani’a, se aplica multu mai pucinu decatu se temea unii.
In catu pentru femeile romane, éta societatea crucei roşie infiintiata in Bucuresci, cu ambulantiele si spitalele sale, óca inse si societatea nobileloru femei infiintiata in a dou’a capitala de catra damele din cele mai de frunte familii ale Moldovei cu scopulu respicatu in cinci puncte ale programei sale. Scurtu, naţiunea intróga, barbati si femei, juni si june s’au decisu a sacrifica totu, avere, sanetate, viótia pentru salvarea celoru mai
sublime bunuri din lume. Facia cu aceste evenimente era preste potintia, cá femeile nóstre dincóce de Carpati se mai remana indereptulu femeiloru maghiare si serbe in manifestarea prin fapta a compatimirei si a dorerei
sufietesci catra acei bravi ostasi, loviţi de glontie, rupţi prin bucati de bombe si gránáté, intiepati de baionette, taiati de sabia, calcati, raniti in
diverse moduri.
Onórea initiativei este a femeiloru din S a b i i u , de unde primiramu inca de Vineri scirea telegrafica despre infiintiarea unui comitetu de dame, care luá asupra’si primirea si înaintarea offerteloru destinate pentru cei raniti.
Nu ne indoimu unu momentu, ca femeile nóstre din alte comune, mai alesu urbane, opidane si chiaru rurali de cele mari, voru forma mici
comitete de cate trei séu cinci inse, spre a se consulta de es. despre calitatea scameloru, form’a bandageloru si altele cá acestea, cumu si
de modulu inaintarei pacheteloru la loculu destinatiunei loru. In catu pentru scame, bandage si alte obiecte necessarie la vindecarea celoru raniti,
va fi lórte bine, cá ori-unde Vi se da ocasiune Dómnele mele, se luaţi consiliulu mediciloru speciali.
Se cere dela subscrisulu, cá se aratu adress’a, sub care au a se transmitte pachetele, se intielege cu post’a, pre lenga carte de c a r a u s i a
(Frachtbrief) si declaratiune separata, in care se fia anumite obiectele. Acea adreasa este :
D. Dn. D im ltrie Crig. €• Iii ca presiedinte, in localulu eforiei spitaleloru civili. • Bucuresci. Dóca cuiva nu’i este indemana a se adressa de a dreptulu, pentru acestu casu subscrisulu se supune deocamdata la grij’a de a primi pachetele francate pana aici la Brasiovu si date la adresi’a lui, éra de aici se voru înainta in modulu ce is va afla mai promptu si mai siguru. Brasiovu , 7/19 Maiu 1877. €• Baritiu.

Documentul poate fi accesat aici.

Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.