blog-logo

Dezbatere publică pentru aprobarea Regulamentului de legalizarea a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire

Dezbatere publică pentru aprobarea Regulamentului de legalizarea a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Vineri, 8.00-12.30 şi 13.30-16.00), către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau pe e-mail infopublice@brasovcity.ro. Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 16.03.2020-12.04.2020.

În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Lege nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare /adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.

Prin modificările aduse la aceste norme juridice din sfera autorizării construcțiilor, art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie modalitatea de legalizare a construcțiilor edificate fără parcurgearea procedurii de autorizare.

Iată textul Regulamentului de legalizarea a construcţiilor executate fără autorizaţie de construire

Art. 1. Cadru legal: Potrivit art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se instituie posibilitatea privind înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară în baza unui certificat de atestare în cazul construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.

Art. 2. Obiectiv:

(1) Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor executate fără autorizaţie de construire se face în baza certificatului de atestare privind edificarea construcţiilor, emis conform prevederilor prezentului regulament

Alte articole:   Restricții multiple la Săcele

(2) Prezentul Regulament are ca obiect asigurarea unui cadru unitar emiterii certificatului de atestare privind edificarea construcţiilor, în cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu mai permite aplicarea sancţiunilor.

(3) Certificatul de atestare /adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

(4) În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), taxa prevăzutăpentru emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei, pentru legalizarea construcţiilor nu se restituie.

Art. 3. Termenul privind emitere certificatului de atestare:

(1) La solicitarea justificată a beneficiarilor, certificatul de atestare privind edificarea construcţiilor se emite in termen de 30 de zile, calculate de la data depunerii cererii, potrivit art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situaţia în care în urma analizei documentaţiei depuse se constată faptul că aceasta este incompletă, necesită clarificări tehnice sau modificări, acest lucru se notifică în scris solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia.

(3) Începând cu data notificării, termenul pentru emiterea certificatului de atestare privind edificarea construcţiei se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora, a depune şi a înregistra modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale ca urmare a notificării, cu condiţia depunerii acestora într-un termen de maximum 3 luni de la primirea notificării.

Alte articole:   ALDE Brașov - campanie de prevenirea cancerului la sân

(4) În situaţia necompletării documentaţiei în termenul prevăzut la alin. (3), documentaţia se poate restitui la cerere solicitantului, potrivit legii.

(5) Documentaţia nu poate fi restituită fără respectarea prevederilor alin. (2) şi (3).

Art. 4. Condiţii necesare pentru legalizarea construcţiilor.

(1) Încadrarea în reglementările urbanistice valabile pentru zona de amplasament (extrase din documentaţiile de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z., P.U.D. sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz):

-regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;

-retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;

-elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate;

-înălţimea maximă admisă pentru construcţii (totală, la cornişă, la coamă, după caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în dimensiuni reale (metri);

-procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;

-dimensiunile şi suprafeţele minime şi/sau maxime ale parcelelor;

-asigurarea numărului minim de locuri de parcare conform H.C.L. nr. 134/2018, asigurarea suprafeţelor minime de spaţii verzi, etc.

(2) Asigurarea condiţiilor de echipare edilitară, circulaţii si accese:

-sunt asigurate condiţiile de acces la drumul public, accesul maşinilor de intervenţie şi  există posibilitatea racordării la reţelele publice de echipare edilitară existente, conform H.G. nr. 525/1996.

-sunt îndeplinite prevederilor HCL nr. 276/30.05.2018.

(3) Respectarea exigenţelor minimale, a normelor de igienă si sănătate prevăzute în Legea nr. 114/96 republic. (Legea locuinţei) si Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

(4) Respectarea condiţiilor impuse în cazul imobilelor asupra cărora este instituit un regim urbanistic special: zone protejate istorice sau naturale.

Art. 5. Emiterea certificatului de atestare a edificării construcţiei:

(1) Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcţiei se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii cerute prin prezentul regulament:

Alte articole:   Județele Sibiu și Mureș peste Brașov la capitolul câștiguri salariale

a) documentația să fie depusă  în mod complet, trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile prevăzute la art. 4;

b) se prezintă dovada achitării taxei pentru emiterea certificatului de atestare stabilită prin Hotărâre de Consiliu Local taxa care ţine cont de suprafaţa terenului cuprins în titlul de proprietate.

(2) Documentaţie necesară:

1.   Cerere pentru obţinerea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei întocmită şi semnată de către proprietarul/ii tabular/i;

2.    Dovada asupra proprietăţii terenului (extras de carte funciară eliberat în ultimele 30 zile);

3.   Proiect releveu la nivel de autorizaţie de construire (plan de încadrare, plan de situaţie, planul tuturor nivelelor, secţiuni, faţade, plan fundaţii conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

4.   Expertiză tehnică asupra construcţiei conform Legii calităţii nr. 10/1995, cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie;

5.   Expertiză valorică cu valoarea actualizată a construcţiei întocmită de un evaluator ANEVAR;

6. Documentaţie cadastrală;

7.   Acorduri notariale – după caz – conform prevederilor legale;

8.   Se vor respecta şi introduce în documentaţie condiţiile impuse în avizul D.J.C. (Direcţia Judeţeană pentru Cultură) Braşov, prezentându-se faţadele ştampilate (pentru monumente istorice, ansambluri, situri, zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită);

9.   Prezentarea după caz a expertizei la cerinţa de calitate „C”;

Documentaţia se va prezenta în două exemplare.

Verificarea și analiza operativă a documentelor depuse, privind respectarea structurii și conținutului cadru precum și notificarea solicitantului cu privire la eventualele modificări/completări ale documentaţiei tehnice necesare, se va realiza în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data înregistrării cererii;

Emiterea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei in termen de 30 de zile, calculate de la data depunerii cererii şi in baza unei documentaţii complete.

Art. 6. Cuantumul taxei pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei, pentru legalizarea construcţiilor:

(1) Pentru construcţiile realizate după anul 1958 până la apariţia Legii 50/1991 republicată, se va percepe de trei ori taxa legală, calculată conform art. 474 din Legea 227/2015 – Cod Fiscal.

(2)  Pentru construcţiile realizate după apariţia Legii 50/1991 republicată şi mai vechi de 3 ani de la data edificarii, se va percepe de cinci ori taxa legală, calculată conform art. 474 din Legea 227/2015 – Cod Fiscal.

Taxa va fi achitata la data emiterii certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei.

Art. 7. Dispoziții finale:

1) Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa, în momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul – teren şi/sau construcţii -, responsabilitatea aparţinând solicitantului.

2) Prezentul regulament se încredinţează a fi dus la îndeplinire de către Direcția Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.

3) Construcţiile  care nu se încadrează în condiţiile precizate în Regulament se vor modifica corespunzător sau se vor desfiinţa.

4) Nu se vor introduce în legalitate nici un fel de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri de afişaj sau mobilier urban). 

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.