Anunț achiziție publică

AUTORITATEA CONTRACTANTA

 • Denumire: Asociatia Delta din Carpati Doripesco
 • Adresa: Loc. Halchiu, România, Str. Bisericii nr. 224, județul Brașov, cod poștal 500520, România
 • Persoana de contact: Presedinte, Dorin Crizbasan
 • Telefon: 0721280630

E-mail: asociatia.doripesco@gmail.com

PROIECT DE FINANȚARE

Titlu proiect: Festivalul Pescaresc ,,Delta din Carpați Doripesco”

Cod SMIS: 129351

Componenta 1: ASOCIAȚIA PASTRAVARII FAGARASULUI Apel 3 Masura 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protectie a mediului

Axa prioritara: O ocupare a forței de munca si o coeziune teritoriala sporite

Operatiunea: Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare si animare)

OBIECTUL CONTRACTULUI

Denumire contract: Servicii organizare festival

Cod CPV:79953000-9 – Servicii de organizare de festivaluri

Durata contractului: maxim 2 luni de la semnare

Oferte alternative: nu se accepta

Subcontractarea: se accepta

Procedura selectata: achiziție competitivă

PREZENTAREA OFERTEI

Documentele dosarului de oferta:

 1. Certificat de înregistrare – eliberat de Ministerul Justiției – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal (copie).
 2. Oferta tehnică și financiară
 3. Declarație conflict de interese (conform model atașat)

Ofertele pot fi depuse intr-una dintre următoarele forme:

 • la sediul Asociației Delta din Carpați Doripesco, Str. Bisericii nr. 224, Loc. Hălchiu, Județul Brașov, 500520
 • pe email la adresa: asociatia.doripesco@gmail.com

Data limita pentru depunerea ofertelor: 30.07.2019, ora 12:00

Elemente obligatorii pentru oferta:

 1. oferta financiara
 2. necesitate plată avans

Principii de evaluare a ofertelor: principiul economicității, principiul eficientei si principiul eficacității

Principii de stabilire a ofertei câștigătoare: prețul cel mai mic

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME CAMPANIE DE PROMOVARE

Nr. crt. Element UM Cantitate Pret unitar Total
1 Inchiriere scena 12 x 8 m, cu echipament sceno-tehnic și ecran LED 4 x 3 m Zi 3

2 Program artistic (rock, dance, populară) Seara 3

3 Asigurare echipă de catering eveniment (6 ospătari și 2 bucătari) Zi 3

4 Închiriere cort 3 x 3 m, pentru 3 zile Buc 2

5 Închiriere cort 3 x 9 m, pentru 3 zile Buc 1

6 Închiriere grătar electric mare, 31,5 KW, pentru 3 zile Buc 1

7 Închiriere masa refrigerata 3 uși, 0,35 KW, pentru 3 zile Buc 1

8 Închiriere dulap refrigerare, 0,42 KW, pentru 3 zile Buc 1

9 Închiriere masă dulap cald, 2,2KW, pentru 3 zile Buc 1

10 Închiriere mașină cuburi de gheață, 2,5 KW, pentru 3 zile Buc 1

11 Închiriere mașină de spălat pahare, 5,45 KW, pentru 3 zile Buc 1

TOTAL GENERAL

RECEPȚIA SERVICIILOR DE PROMOVARE

Serviciile de organizare festival vor fi subiectul unei recepții făcute la sediul Asociatiei Delta din Carpati Doripesco, din Judetul Brașov, Loc. Halchiu, str. Bisericii nr. 224. Aceasta va fi efectuata de comisii constituite din reprezentanții furnizorului si ai beneficiarului. Daca in cadrul recepției se constata ca serviciile nu respecta in totalitate specificațiile tehnice din oferta, atunci furnizorul va fi obligat sa remedieze neconformitățile cu contractul in decurs de 10 zile de la constatarea lor sub sancțiunea unor penalități de 0.5% pe zi pentru întârziere, din valoarea serviciilor achiziționate de beneficiarul respectiv.

BUGETUL MAXIM ALOCAT

Bugetul total pentru aceste contract este de: 163.650 lei + TVA

Prețul ofertei va fi exprimat in lei.

Ofertantul va indica in lista de preturi prețul unitar, fără TVA.

Prețul stabilit de ofertant este ferm, si nu poate fi schimbat sub nici un motiv in timpul atribuirii contractului sau majorat ulterior încheierii contractului.

MODALITĂȚI DE PLATA

Plata va fi făcută in lei.

Plata va fi făcută cu ordin de plata in termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la recepție si numai in baza facturii in original.

Se accepta si facturi de avans.

ANEXA 1 – Declaratie privind conflictul de interese

Operator economic

……………………………….

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul(a)…………………………………………, in calitate de ofertant, referitor la procedura Servicii de organizare festival, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul(a)………………………………………… declar ca voi informa imediat reprezentantii Asociatiei Delta din Carpati Doripesco daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca Asociatia Delta din Carpati Doripesco are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Extras OUG 66/2011:

Art. 14

“(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de achizitie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au

obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui

conflict de interese, si anume a situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului

beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul

castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie.

(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se sanctioneaza cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plata/rambursare, in functie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora.”

Art. 15

„ (1) La depunerea ofertei in cadrul unei proceduri de achizitii, ofertantul este obligat sa depuna o declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese, asa cum este acesta definit la art. 14.

(2) Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul

are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.”

 • Nume si functie persoana autorizata:
 • Semnatura persoana autorizata:
 • Data declaratiei:
Distribuie dacă îți place!
Loading...
loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.