blog-logo

Regulament pentru atestarea / autorizarea administratorilor de condominii din Brașov

Consiliului Local al Braşov va dezbate și va aproba o hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii, conform legislației în vigoare, şi înfiinţarea comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de condominii.

Iată textul REGULAMENTULUI PRIVIND ATESTAREA/AUTORIZAREA ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII

Cap. I Dispoziţii generale

Art. 1 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari se face ţinând cont de prevederile următoarelor acte normative:

 • Legea locuinţei nr. 114/1996, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
 •  Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Cap. II Atestarea/autorizarea administratorilor

Art. 2 Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.

Art. 3 Activitatea de administrare include activităţi de administrare tehnică şi întreţinere a proprietăţii comune, de contabilitate şi de casierie.

Alte articole:   ANM: Vremea se răcește din nou. Prognoza pentru următoarele două săptămâni

Art. 4 Administratorii sunt angajaţi pe bază de contract individual de muncă sau contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 5 Pot fi atestate ca administrator de condominii numai persoanele fizice care au capacitate deplină de exerciţiu, prezintă garanţii materiale şi profesionale pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, stabilite în condiţiile legii.

Art. 6 Dosarul de atestare va cuprinde următoarele documente:

 • – cerere din partea solicitantului;
 • – certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018;
 • – cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico – financiară;
 • – cazierul fiscal;
 • – curriculum vitae;
 • – copii de pe actele de stare civilă;
 • – copii de pe actele de studii.

Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Art. 7 Atestatul de administrator de condominii se eliberează în baza dispoziţiei emise de primar, este valabil 4 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis.

Art. 8 Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive, în cazul în care instanţele judecătoreşti competente au stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat de administrator.

Alte articole:   10 proiecte înscrise la Bikeathon Țara Făgărașului 2021

Art. 9 Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activităţii de administrare a condominiilor.

Art. 10 Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018. Certificatele de calificare profesională vor sta la baza emiterii atestatului de administrator de condominii, în condiţiile Legii nr. 196/2018 şi prezentului regulament.

Art. 11 Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • a) să aibă în obiectul de activitate administrarea condominiilor;
 • b) să aibă angajate persoane care prestează activitatea de administrare a condominiilor şi sunt titulare ale unui atestat emis în condiţiile prezentului regulament.
Alte articole:   Troleibuzele Solaris au parcurs în Braşov 1 milion de kilometri, în mai puțin de un an

Art. 12 În vederea autorizării persoanelor juridice se vor prezenta următoarele documente:

 •  cerere;
 •  acte de înfiinţare a persoanei juridice;
 •  certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
 •  certificatul de cazier fiscal al societăţii;
 •  copia atestatului persoanelor fizice care prestează activitatea de administrare a condominiilor, atestate în condiţiile prezentului regulament şi forma de angajare în cadrul societăţii comerciale care solicită autorizarea.

Art. 13 Se aprobă modelul şi conţinutul atestatului prevăzut în Anexa 1 la prezentul Regulament.

Art. 14 Se aprobă modelul şi conţinutul autorizaţiei prevăzut în Anexa 2 la prezentul Regulament.

Art. 15 Comisia pentru analiza dosarelor de atestare/autorizare a administratorilor de condominii persoane fizice, respectiv juridice, se aprobă prin dispoziţie de primar şi va avea următoarea componenţă:

 •  şeful Serviciului Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari – preşedintele comisiei,
 •  consilier juridic din cadrul Direcţiei Juridice de Administraţie Publică Locală – membru,
 •  inspector cu studii de specialitate în domeniul ştiinţelor economice din cadrul aparatului propriu – membru.

Art. 16 Atestatul/autorizaţia vor fi eliberate după achitarea unei taxe care se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate