blog-logo

Consiliu Local va dezbate regulamentul care reglementează repartizarea și închirierea locuințelor sociale

Consiliu Local va dezbate regulamentul care reglementează repartizarea și închirierea locuințelor sociale

În conformitate cu prevederile legale, Consiliul Local Braşov va adopta un regulament care să reglementeze repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând municipiului Brașov. Principiile care stau la baza prezentului regulament sunt principiul transparenței – locuintele sociale se repartizează și se închiriază pe baza listei de priorități aprobată de Consiliul Local al Municipiului  Brașov, în condițiile legii şi principiul egalității și nediscriminării – accesul liber și neîngrădit la locuințe este un drept al fiecărui cetătean.

În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale, se va constitui Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov.   Comisia constituită va avea următoarele atribuții:

 • stabilește criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale;
 • stabilește actele justificative necesare care însoțesc cererea;
 • analizează până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuințele sociale;
 • întocmeşte lista cuprinzând solicitanții îndreptățiții sa primească în anul următor o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită, şi o supune spre aprobare consiliului local;

      Cererile şi dosarele pentru locuință socială se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor nr.23. Dosarele solicitanților de locuință socială, împreună cu cererea şi actele necesare se vor depune în toată perioada unui an calendaristic.

Categoriile de persoane îndreptățite să primească o locuință socială sunt următoarele:

 • persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;
 • tinerii care au vârsta de până la 35 de ani;
 • tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani;
 • invalizii de gradul I şi II;
 • persoanele cu handicap;
 • pensionarii;
 • veteranii şi văduvele de război;
 • beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • beneficiarii prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Alte articole:   Consilierii județeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru 4 drumuri finanțabile prin Programul Anghel Saligny

Nu pot beneficia de locuință socială, persoanele sau familiile care se găsesc în  vreuna din  următoarele situații:

 • nu au domiciliul în municipiul Brașov;
 • deţin în proprietate o locuinţă
 • dețin teren;
 • au înstrăinat o locuință proprietate, după 1 ianuarie 1990;
 • au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe
 • dețin în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat
 • au deținut în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat și au fost evacuați sau contractul de închiriere a fost reziliat din motive imputabile lor (pentru neplată chirie/utilități, parăsire de locuință etc).
 • au refuzat ocuparea unui loc în Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov
 • obțin alte venituri în afara celor declarate

Neeligibilitatea pentru atribuirea unei locuințe sociale există și în cazul în care soții/soțiile sau copiii care locuiesc și gospodăresc împreună cu solicitantul se află în una din situațiile menționate anterior.

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. La determinarea venitului net lunar pe membru de familie se au în vedere toate veniturile realizate de persoana singură/familie.Venitul net lunar pe persoană se stabileşte pe baza declarației de venituri şi a actelor doveditoare, potrivit legii.

Actele necesare întocmirii dosarului de locuință socială sunt:

 • Actele obligatorii:

– cerere tip;

– declaraţie tip privind veniturile;

– declaraţie tip pe proprie răspundere privind condiţiile de locuit;

Alte articole:   234 - numărul de voturi de care are nevoie Cioloș ca să aibă Guvern

– declaraţie tip pe proprie răspundere –  din care să rezulte următoarele:

– nu deţin în proprietate o locuinţă ;

– nu deţin teren ;

– nu am înstrăinat o locuinţă proprietate după data de 01.01.1990 ;

– nu am beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe ;

– nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă din fondul locativ de stat

– nu am fost evacuat dintr-o locuință din fondul locativ de stat, din motive imputabile mie;

– nu au refuzat o repartiție de locuință din fondul locativ de stat ;

– nu au refuzat ocuparea unui loc în Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov ;

– nu obţin alte venituri în afara celor declarate.

– acte doveditoare din care să reiasă domiciliul stabil în municipiul Braşov; persoanele cu handicap pot avea domiciliul/reşedinţa în municipiul Braşov;

– adeverinţă de venit din care să rezulte venitul mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, pentru fiecare membru al familiei (după caz: adeverinţe de venit de la angajator, adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară, cupoane de pensie, indemnizaţie etc.);

– certificat de naştere – solicitant şi  membrii familiei (xerocopii);

– documente de identitate (B.I/C.I/CIP) pentru titular şi membrii familiei unde este cazul (xerocopii);

– chitanţe plăţi utilităţi (gaz, curent, apă) (xerocopie).

– acte doveditoare privind  plata chiriei. (xerocopie).

 • Alte acte necesare, după caz:

– sentinţa judecătorească definitivă de evacuare din imobilul revendicat în conformitate cu Legea nr. 112/1995, cu modificările  şi  completările ulterioare, şi Legea nr.10/2001, cu modificările şi completările ulterioare (xerocopie);

– certificat de căsătorie (xerocopie);

– sentinţă de divorţ (xerocopie);

– certificat de deces pentru soţ/ soţie (xerocopie);

– adeverinţă din centrul de plasament pt. tinerii peste 18 ani proveniţi din acea insituţie;

– certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (xerocopie);

– decizie asupra capacităţii de muncă şi decizie de pensionare pentru cei pensionaţi pentru invaliditate (xerocopie);

– certificat de revoluţionar – revolta muncitorească anticomunistă  de la Braşov din noiembrie 1987 (xerocopie);

Alte articole:   5 elemente de bază de luat în considerare înainte de a înființa o afacere de comerț electronic

– certificat de revoluţionar; urmaş al unei persoane decedate în revoluţia din decembrie 1989     (xerocopie);

– documente din care să rezulte calitatea de veteran de razboi; beneficiar al Decretului – lege nr.  118/1990 şi a celor deportaţi în străinătate / prizonieri (xerocopie);

– contract de închiriere pentru spaţiul deţinut cu titlu de chirie (xerocopie);

La stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor solicitanților de locuințe se vor avea în vedere Criteriile de repartizare stabilite anual de către Comisia de analiză și aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brașov. Direcția de Asistență Socială Brașov verifică în teren situația socio-locativă a fiecărui solicitant de locuință socială și întocmește un raport de evaluare socio-locativă.

În urma analizării solicitărilor de locuință socială, Comisia de analiză întocmește lista de priorități cuprinzând solicitantii îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită. Lista de priorități va fi transmisă către Serviciul Prestații Sociale pentru a fi  supusă spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Brașov până la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul următor. Contestațiile cu privire la poziția de pe listele de priorități sau cu privire la punctajul acordat se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Lista de priorități se va afişa la sediul Primăriei  Municipiului Brașov, B-dul Eroilor nr.8, în termen de 10 zile de la aprobarea acesteia prin hotărârea consiliului local şi se va putea consulta şi la Direcția de Asistență Socială Brașov, str. Panselelor nr.23.

Repartizarea locuințelor sociale în Municipiul Brașov se face în baza listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială, aprobată anual în condițiile legii, de către Consiliul Local al Municipiului Brașov.

Închirierea locuințelor sociale se face pe o perioadă de 5 ani, în baza contractului încheiat între Municipiul Brașov şi chiriaş, conform modelului prevăzut în Anexa la  Regulament.

Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.