blog-logo

Regia Locală a Pădurilor în 2018: Cifră de afaceri – 2,556 milioane euro, profit – 340.000 de euro, investiții – 300.000 de euro

Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a  Pădurilor KRONSTADT R.A.,estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pe anul 2018, pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., vor fi aprobați la viitoarea şedinţă a Consiliului Local Braşov.

 

Indicatori

 

Formula de calcul

 

U/M

 

Valoare

Ponderea în aprecierea rezultatelor
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Total cheltuieli/Total venituri*1000 Lei 883,50 0.10
Rata profitului net Profit net/Cifra de afaceri*100 % 10,66 0.10
Profitul brut Mii lei 1.514,72 0.10
Curatiri Ha 35,40 0.05
Rarituri Ha 44,60 0.05
Impaduriri Ha 4,80 0.10
Monitorizarea proceselor de transparentă si comunicare Termene legale 100% 0.20
Monitorizarea, stabilirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta Termene legale 100% 0.20
Monitorizarea si evaluarea performantelor conducerii executive Termene legale  

100%

 

0.10

Indicatorii de performanţă ai Regiei Publice Locale a  Pădurilor KRONSTADT R.A. estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pe anul 2018, pentru membrii executivi ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

Indicatori

 

Formula de calcul

 

U/M

 

Valoare

Ponderea în aprecierea rezultatelor
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Total cheltuieli/Total venituri*1000 Lei 883,50 0.10
Productivitatea muncii Venituri totale/Nr mediu salariati Mii lei/salariat 231,56 0.10
Cifra de afaceri Mii lei 11.927,09 0.10
Investitii Mii lei 1.399,82 0.10
Profitul brut Mii lei 1.514,72 0.10
Degajari Ha 43,24 0.10
Curatiri Ha 35,40 0.05
Rarituri Ha 44,60 0.05
Impaduriri Ha 4,80 0.10
Monitorizarea proceselor de transparenta si comunicare Termene legale 100% 0.20

Fundamentarea veniturilor de realizat în anul 2018 de către R.P.L.P. KRONSTADT R.A.

Veniturile totale de 13.002,22 mii lei reprezintă: venituri din exploatare în sumă de 12.967,22 mii lei  şi provin în principal din activitatea de bază şi alte activităţi conexe, la care se adaugă  veniturile financiare în sumă de 35,00 mii lei.

Fundamentarea elementelor de venituri şi cheltuieli, cu detaliere pe categorii de venituri şi cheltuieli, dimensionate conform prevederilor legii, gradul de realizare a veniturilor proprii precum şi repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, sunt  prezentate în Anexa de fundamentare a B.V.C. nr. 1. 

Fundamentarea cheltuielilor propuse pentru anul 2018.

Cheltuielile totale de 11.487,50 mii lei,  din care cheltuieli de exploatare în sumă de 11.471,50 mii  lei au fost fundamentate în strictă corelare cu posibilităţile reale de realizare a veniturilor şi repartizate în funcţie de priorităţile stabilite de R.P.L.P. Kronstadt R.A. şi de prevederile legii privind fondurile cu destinaţii speciale.

Profitul – preconizat a se realiza în anul 2018 în sumă de 1.514,72 mii lei, a fost  repartizat conform destinaţiilor legale exprese, iar întreaga diferenţă înscrisă la capitolul – Surse de finanţare a investiţiilor – a fost alocată finanţării investiţiilor, împreună cu amortismentul constituind, astfel sursa proprie pentru investiţii.

Rata profitului net este un indicator financiar de profitabilitate, care ne arată în procente cât de profitabilă este activitatea total a Regiei. Cu cât procentul este mai mare, cu atât Regia, din punct de vedere al profitabilităţii, este mai stabilă şi ne sugerează o situaţie bună a acesteia.

Rata profitului net caracterizează capacitatea Regiei de a produce profit net din vânzări şi reflectă profitul net obţinut în medie la nivelul Regiei, la 1 leu vânzări nete. Creşterea nivelului acestui coeficient evidenţiează gestionarea eficientă a procesului de producţie.

Rata profitului net este de 10,66 %.

Activităţi de curățiri

Curățirile sunt tăieri de îngrijire a arboretelor care se execută în etapa tinereții în stadiile de nuieliș și prăjiniș, stadii de dezvoltare (faze de dezvoltare) în care nu sunt suficient de dezvoltate coroanele arborilor datorită desimii prea mari a arborilor.

Se estimează a fi parcursă cu lucrări reprezentând curăţiri, o suprafaţă de 35,40 ha.

Rărituri

Răriturile sunt lucrări de îngrijire ale arborilor care se execută în stadiile de păriș, codrișor și codru mijlociu, în mod deosebit, în stadiile de păriș și codrișor.

Răriturile au drept scop principal promovarea exemplarelor de valoare din speciile principale de bază și principale de amestec.

Se estimează a fi parcursă cu lucrări reprezentând rărituri, o suprafaţă de 44,60 ha.

Împăduriri

Împăduririle sunt reprezentate de activitatea de plantare a puieților forestieri după efectuarea tăierilor definitive ori rase, sau în terenuri goale ce au această destinație, în vederea folosirii rationale a potențialului productiv al fondului forestier, a sporirii capacității de producție și protecție a pădurii.

Se estimează a fi parcursă cu lucrări reprezentând împăduriri, o suprafaţă de 4,80 ha.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale

Analiza cheltuielilor se realizează prin respectarea principiului conectării la venituri şi vizează evoluţia acestora şi factorii determinanţi în vederea identificării posibilităţilor de diminuare a lor pentru creşterea rentabilităţii întreprinderii.

Analiza cheltuielilor aferente veniturilor are rolul de a evidenţia evoluţia acestora, factorii care influeţează nivelul lor, precum şi identificarea rezervelor care pot fi puse în valoare pentru reducerea lor sau menţinerea în limitele de eficienţă care concură la performanţa económico-financiară a Regiei.

Astfel, pentru urmărirea evoluţiei cheltuielilor aferente veniturilor totale este utilizat indicatorul numit rata de eficienţă a cheltuielilor totale – cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, determinat ca raport între Cheltuielile totale şi Veniturile totale, relevă un cuantum de 883,50 lei.

Productivitatea muncii

Progresul oricărei societăţi depende într-o măsură decisivă de eficienţa cu care sunt folosite resursele umane, naturale şi financiare de care dispune.

În procesul combinării factorilor de producţie are loc consumarea acestora, obţinându-se bunurile economice. Întreprinzătorul raţional va compara permanent rezultatele obţinute cu factorii de producţie utilizaţi. Acest lucru se realizează mai ales prin intermediul productivităţii. Prin productivitate se înţelege rodnicia, randamentul factorilor de producţie utilizaţi.

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a Regiei, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în procesul de producţie.

La Regia Locală a Pădurilor este 231,56 mii lei/salariat.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale obţinute din activitatea comenrcială a unei întreprinderi pe o anumită perioadă de timp.

În cadrul cifrei de afaceri un se includ veniturile financiare precum şi veniturile extraordinare.

Analiza cifrei de afaceri prezintă o importanţă deosebită deoarece permite aprecierea locului Regiei în sectorul său de activitate, a poziţiei sale pe piaţă, a aptitudililor acesteia de a lansa, respectiv de a dezvolta diferite activităţi în mod profitabil.

Totodată, modificarea cifrei de afaceri se reflectă asupra principalilor indicatori económico-financiari, precum şi asupra eficienţei activităţii Regiei.

Cifra de afaceri netă (CA), exprimă volumul total al afecerilor Regiei, evaluate în preţurile pieţei. Aceasta cuprinde totalitatea veniturilor din vânzarea mărfurilor şi produselor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor într-o perioadă de timp, precum şi veniturile din subvenţii pentru exploatare.

Cifra de afaceri estimată a se realiza este de 11.927,09 mii lei.

Investiții

 Investițiile sunt considerate ca fiind plasamente de capital pe termen lung, cu scopul de a asigura baza tehnico-materială și forța de muncă necesare desfășurării și lărgirii activității pentru crearea de noi fonduri fixe, precum și pentru reconstruirea, lărgirea și modernizarea celor existente, acestea având o valoarea de 1.399,82 mii lei.

 

Distribuie dacă îți place!
Alte articole:   26.01.2021 - 2.877 cazuri noi de infecție cu coronavirus. 132 la Brașov

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate