blog-logo

Părinții au reușit să-și impună opiniile la Ministerul Educației Naționale

Părinții au reușit să-și impună opiniile la Ministerul Educației Naționale

Asociaţiile de părinţi au reuşit să îşi impună punctele de vedere în privinţa modificărilor aduse legislaţiei educaţiei naţionale, modificări reglementate prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării ştiinţifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar (ROFUIP)

De la Braşov, Comitetului Judeţean al Părinţilor Braşov a fost reprezentat de Cătălin Viorel Nan în Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi. Ieri a fost publicat ordinul ministrului prin care reglementările cerute şi negociate de părinţi devin oficiale.

Este pentru prima dată când asociaţiile de părinţi sunt recunoscute, „acolo unde există” şi pentru prima data când consiliile reprezentative ale părinţilor sunt cu adevărat importante. După nenumărate întâlniri cu Ministrul Educaţiei Naţionale, cu jurişti, cu reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi şi cu conducerea Federaţiei Naţionale ale Asociaţiilor de Părinţi, s-a reuşit reglementarea rolului părinţilor în actul educativ şi în cadrul de funcţionare al unităţilor de învăţământ.

Este un prim pas prin care s-a negociat articol cu articol. Este pentru prima dată în istoria învâţământului post-decembrist când asociaţiile de părinţi sunt recunoscute ca entităţi reprezentative ale părinţilor şi pentru prima dată când avizul acestora nu mai este unul consultativ ci dimpotrivă, obligatoriu.

„Sunt destul de mulţumim de rezultatul final al ordinului de ministru şi sper ca aceste modificări să determine părinţii din toate şcolile să se implice activ în actul educaţional. De astăzi, nu mai suntem doar o formă fără fond, de astăzi, avem o voce. Vreau să îi mulţumesc pe această cale preşedintelui Federaţiei Naţionale, d-lui Iulian Cristache pentru eforturile inimaginabile depuse şi pentru susţinerea amendamentelor CJP Braşov”, ne-a declarat Cătălin Viorel Nan (foto), preşedintele Comitetului Judeţean al Părinţilor Braşov”
Iată noile modificările importante ce afectează în mod direct asociaţiile de părinţi:

2. La articolul 2 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Proiectul regulamentului de organizare și funcţionare a unităţii de învăţământ, precum și modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţiei părinţilor, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic.”

8. La articolul 16 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia părinţilor, acolo unde există, consiliul școlar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor – acolo unde este cazul, autorităţite administraţiei publice locale, precum și cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.”

Alte articole:   Fundația Comunitară: 2 săli de sport reabilitate și 2 terenuri performante de sport înființate în Brașov în 2022 

10. Articolul 18 se completează cu alin.(5) care va avea următorul cuprins: „(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu pot desemna alți reprezentanţi.”

 1. La articolul 21 alin. (1), lit. h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor și conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale și a inspectoratului școlar judeţean/al Municipiului București și postat pe site-ul unităţii școlare, în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului școlar.”

 

 1. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 31 Rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă și prin transmiterea unui exemplar către comitetul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.”

 

 1. Articolul 33 se completează cu alin.(3) care va avea următorul cuprins: “(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor și asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public.”

 

 1. Articolul 68 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează și desfășoară activităţi extrașcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.”

 1. La articolul 69 lit. c.), e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: „c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative școlare și extrașcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinților, asociaţiei de părinţi, acolo unde există și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administraţie.” „e) identifică tipurile de activităţi educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilităţile de realizarea a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor și asociaţiei de părinţi, acolo unde există” „h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor și asociaţiei de părinţi, acolo unde există și a partenerilor educaţionali în activităţile educative”.
 2. La articolul 80 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
Alte articole:   Acrobați de ocazie, amendați de Poliția Locală

„(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art.79 alin.(2) lit. b) și f) sunt cuprinși și reprezentanţi ai elevilor și ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul școlar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinți, acolo unde există.

 

 1. Articolul 108 alin (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Activităţile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor și ale consiliului reprezentativ al părinţilor și a asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ.”

 

 1. La articolul 176 alin.(2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăște cu privire la susţinerea cadrelor didactice și a echipei manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile și auxiliarele didactice și mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiitor necesare educării copiilor elevilor.”
 2. La articolul 178 alin.(3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.”
 3. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.180 Președintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţia de părinți și, prin acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ și alte foruri, organisme și organizaţii.”
 4. La articolul 181 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea și /sau gestionarea fondurilor.”
 5. La articolul 182 alin. (3) şi (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: „(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a președinţilor comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donaţii și a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic – voluntariat. (4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile, care reprezintă drepturile și interesele părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.”
 6. La articolul 183 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În situaţia în care nu se întrunește cvorumut, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.”
 7. La articolul 185 alin. (1) lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins: „e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă”.
Alte articole:   Peste 160 de șoferi au rămas fără permise de conducere, în Brașov

60.Articolul 197 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În unităţile de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ”.

Distribuie dacă îți place!
 1. […] Educaţiei a adus mai multe schimbări și Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul […]

  Reply
 2. […] Cu toate acestea, newsbv.ro a anunțat că decizia minsitrului a fost luată chiar cu acordul Asociațiilor de părinți… Amănunte AICI! […]

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.