blog-logo

Scrisoare deschisă

Scrisoare deschisă

Majoritatea Consiliului Local al Oraşului Ghimbav, reprezentată de viceprimar Ionel Fliundra, prin prezenta aducem la cunoștinţa domniilor voastre următoarea situaţie de fapt;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 care reglementează  salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Consiliul Local al Oraşului Ghimbav în sedinţa publică din data de 27.07.2017 prin Hotarârea de Consiliului Local nr. 88 a aprobat coeficienţii care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului.

(1) Prin Hotarârea sus menţionată, primarul orașului Ghimbav, Toma Dorel, a fost însărcinat de către Consiliul Local să ducă la îndeplinire Hotarârea prin Compartimentul Resurse Umane şi Compartimentul Financiar – Contabilitate.

În sedinţa publică din 27.07.2017 hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi “pentru”, 5 “împotrivă” şi 1 “abţinere” din numărul de 15 consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie.

Secretarul Primăriei Oraşului Ghimbav dl. Szinatovici Dan, deşi HCL nr. 88/27.07.2017 respectă prevederile Legii nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, refuză să dea viză de legalitate pe HCL-ul adoptat, pe motiv că există un referat (nr. 7418/21.07.2017) .

Anterior acestei date secretarul Primăriei avea un salariu brut de aproximativ 10.300 lei la care se adăuga un spor de 50 % pentru Comisia de Fond Funciar.

În urma aplicării HCL nr. 88/2017 salariul acestuia se diminuează la 5.800 lei brut, iar în înţelesul Legii nr. 153/2017 nu mai beneficiază de adăugarea la salariul de bază a sporului de vechime, acesta fiind inclus în salariul de bază. Aceeaşi situaţie este şi pentru contabila şefă a Primăriei Ghimbav, care refuză în mod nejustificat să pună în aplicare Hotarârea de Consiliu Local, care este executorie de la data adoptării ei. Interesele Primarului, Secretarului şi Contabilei şefe sunt de natură personală, neaceptând faptul că „opincile48 din Primărie, în urma modificării legii pot avea salarii apropiate de salariile acestora din urmă, drept pentru care blochează inclusiv salarizarea la nivelul salariilor aferente lunii iunie, anterior aprobării HCL nr. 88/2017.

Alte articole:   Circulația rutieră pe Transfăgărășan rămâne deschisă

Se mai motivează de către cei  trei conducători ai Oraşului Ghimbav că nu există buget aprobat şi cu stoicism, tocmai în vederea păstrării aparenţei de legalitate, prin abuz de putere, fiecare doreşte să îşi conserve veniturile primite anterior modificării legii, refuzând în mod nejustificat să pună în aplicare HCL nr. 88/2017.

În urma sesizării Instituţiei Prefectului cu această situaţie, prin adresa nr. 11375/01.08.2017 se comunică Consiliului Local Ghimbav că HCL nr. 88/2017 a fost adoptată cu respectarea temeiurilor legale şi că cvorumul a fost respectat. De asemenea se face referire la incidenţa art. 128 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia public locală, după cum urmează;

„Consilierii locali sau judeţeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureşti şi viceprimarii, primarii şi viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, secretarii unităţilor administrativ-teritoriale şi personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean răspund, după caz, contravenţional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii.

Alte articole:   ALDE Brașov - campanie de prevenirea cancerului la sân

(2) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, preşedintele de şedinţă al consiliului local şi al municipiului Bucureşti, precum şi persoana împuternicită să exercite această funcţie, prin semnare, învestesc cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit legii.

(3) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţin exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive şi nu pot face obiectul controlului altor autorităţi. Întocmirea rapoartelor prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea notelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice.

(4) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale fundamentează, din punct de vedere tehnic şi al legalităţii, emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate, aceste acte.

(5) Actele autorităţilor administraţiei publice locale aprobate sau emise fără a fi fundamentate, semnate, contrasemnate sau avizate din punct de vedere tehnic sau al legalităţii, produc efecte juridice depline, iar în cazul producerii unor consecinţe vătămătoare este angajată exclusiv răspunderea juridică a semnatarilor.

Alte articole:   234 - numărul de voturi de care are nevoie Cioloș ca să aibă Guvern

(6) Refuzul funcţionarilor publici şi al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean de a semna, respectiv de a contrasemna ori aviza actul administrativ, precum şi eventualele obiecţii cu privire la legalitate se fac în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii actului, şi se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

(7) Persoanele prevăzute la alin. (6) care refuză să semneze, respectiv să contrasemneze ori să avizeze sau care prezintă obiecţii cu privire la legalitate, fără acoperire susţinută de temeiuri juridice, răspund administrativ, civil sau penal, după caz, în condiţiile legii.”

Faţă de temeiurile de drept sus menţionate este evident că prin acţiunile şi inacţiunile dlui Primar şi Secretar şi a doamnei Contabil şef, 45 de persoane –  funcţionari publici şi personal contractual din Primăria Ghimbav nu îşi primesc salariile.

Pe aceasta cale solicităm demisiile din funcţie a persoanelor care refuză să aplice legea şi vom sesiza toate instituţiile statului cu privire la abuzul de putere exercitat, la nerespectarea şi neaplicarea prevederileor legale – respectiv a Legii nr. 215/2001 şi a Legii nr. 153/2017 precum şi la nerespectarea Statutului funcţionarului public.

  • Prin reprezentant,
  • Viceprimar Ionel Fliundra
Distribuie dacă îți place!

Leave a Reply

Your email address will not be published.