blog-logo

publicitate

Ce au găsit astăzi pompierii în urma controlului în cluburile din Brașov?

Ce au găsit astăzi pompierii în urma controlului în cluburile din Brașov?

control-isuÎn municipiul Brașov au fost identificate 25 de unitati publice de alimentatie care functionează cu program prelungit.

Prefectul Mihai Mohaci a afirmat că, potrivit situației existente pe internet, în municipiul reședință ar exista un număr de 64 de discoteci, cluburi, ringuri de dans, cu mențiunea că este posibil ca unele să nu mai funcționeze. Cele mai multe dintre acestea sunt situate în zona centrală a Brașovului.

„Vom vedea câte dintre acestea mai funcționează. De aceea, cu ceea ce găsim în timpul controlului, cu baza de date de la Primărie și cu cea de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, să descoperim și ultimul spațiu destinat acestor gen de activități. De aceea sunt curios câte autorizații de funcționare s-au dat la nivelul primăriei”, a adăugat prefectul.

 În acest an în acțiunile de control desfășurate pe parcursul acesui an au fost cuprinse 17 obiective. Pe timpul controalelor efectuate au fost constatate 58 deficiente și au fost soluționate 2 deficiențe.

În urma deficiențelor constatate au fost aplicate 52 avertismente și 6 amenzi în valoare de 30.000 lei, sancționându-se 58 nereguli, se arată într-un comunicat al ISU Brașov. Cam despre ce este vorba, citiți mai jos. Copy paste ca să nu „alterăm” informația….

Au fost acordate următoarele sancțiuni pentru:

— Neobținerea autorizației de securitate la incendiu

— Neefectuarea verificărilor periodice ale instalațiilor utilitare

— Neefectuarea exercițiilor de evacuare

— Nerespectarea periodicității efectuării instructajului periodic pe linia situațiilor de

— Neefectuarea controlului propriu

— Lipsa instalației de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare

— Neîntocmirea planului de intervenție în caz de incendiu

— Lipsa verificării stingătoarelor

— Lipsa dotării suficiente cu mijloace de primă intervenție (stingătoare

— Lipsa instalației de iluminat de securitate împotriva panicii

— Neefectuarea instruirii salariaților

— Neafișarea planuri de evacuare — 1 sancțiune cu avertisment pentru lipsa detectorului automat de gaz metan

— Nefuncționarea instalației de iluminat de securitate pentru marcarea căilor de evacuare

Alte articole:   Ministerul Educației anunță evaluări standardizate pentru elevi. Școlile din județul Brașov incluse în programul pilot  

— Neasigurarea deschiderii ușilor în sensul deplasării utilizatorilor spre exterior

— Neactualizarea dispozițiilor scrise

— Exploatarea instalațiilor electrice cu improvizații

— Nemenținerea în stare de funcționare a instalației de detectare și semnalizare a incendiilor

— Neconsemnarea rezultatelor testărilor anuale în fișele individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență

— Lipsa instalației de iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu

— Neprezentarea documentației vizată spre neschimbare care a stat la baza obținerii avizului/ autorizației de securitate la incendiu

— Neasigurarea suprafeței vitrată în încăperea centralei termice

— Lipsa consemnării răspunderilor ce le revin părților în contractul de închiriere a spațiilor

— Neîncheierea unui contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată care să verifice semestrial modul de funcționare a hidranților de incendiu interiori

— Lipsa normelor specifice în tematică de instruire

În conformitate cu prevederile art. 30 și art. art. 19, lit. c) din Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, proprietarul ori beneficiarul construcției are obligația să solicite și să obțină avizul înainte de începerea lucrărilor execuție la construcții noi, de modificare a celor existente și/ sau la schimbarea destinației acestora. Avizul de securitate la incendiu este actul emis de inspectoratele pentru situații de urgență după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare.

Totodată, potrivit acelorași prevederi, proprietarul ori beneficiarul are obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu înainte de punerea în funcțiune a clădirilor ori spațiilor amenjate în clădiri. Autorizația de securitate la incendiu este actul administrativ emis, inspectoratele pentru situații de urgență, prin care se certifică realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Potrivit Legii, autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale — securitate la incendiu.

Alte articole:   CNAIR: Traficul rutier va fi monitorizat până în luna noiembrie 2022 

Măsurile de apărare împotriva incendiilor sunt prevăzute în documentațiile tehnice elaborate de proiectanți și sunt puse în operă de executanții lucrărilor de construcții.

Avizul și autorizația de securitate la incediu se emit pe baza cererii adresate de proprietarul sau beneficiarul clădirii ori sapțiului amenajat, după verificarea documentațiilor thnice de proiectare și execuție, anexate la solicitare și verificarea în teren a îndeplinirii măsurilor stabilite în ceea ce privește securitatea la incendiu.

Categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării privind securitatea la incendiu sunt stabilite prin HGR nr. 1739/ 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cerințe generale și specifice sălilor aglomerate sub aspectul evacuării:

 • este obligatorie prevederea a minimum două căi de evacuare;
 • ușile dispuse pe căile de evacuare nu trebuie încuiate pe timpul funcționării normale a clădirii;
 • ușile de pe traseul evacuării publicului din sală trebuie să se deschidă în sensul evacuării;
 • lățimea ieșirilor de evacuare în exterior se stabilește de proiectat în raport de numărul maxim de persoane din spațiul respectiv.

Sălile aglomerate se echipează cu următoarele instalații de protecție împotriva incendiilor:

 • instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu;
 • instalații pentru iluminat de siguranță, cum ar fi cele de securitate pentru evacuare persoane și împotriva panicii;
 • instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori;
 • instalații de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori;
 • coloane uscate, în cazul în care clădirea în care este dispusă sala aglomerată are mai mult de două niveluri;
 • instalații de evacuare a fumului în caz de incendiu.

De asemenea, elementele decorative interioare, finisajele, tratamentele termice și acustice ale sălilor aglomerate nu trebuie să propage incendiul cu ușurință.

2. Potrivit prevederilor Ordinului comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și turismului, nr. 118/ 1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație publică și unități de agrement, act normativ aplicabil și cluburilor și discotecilor, printre

 • obligațiile conducătorului unității sunt:
 • obține autorizațiile necesare conform legii;
 • asigură încadrarea cu personal cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • asigură informarea utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor;
 • asigură echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile tehnice și în prezentele dispoziții generale.
Alte articole:   ANM: Vremea se va răci semnificativ, în următoarea perioadă

În scopul asigurării condițiilor pentru evacuarea persoanelor se iau următoarele măsuri:

 • — Ușile, casele scărilor, ieșirile, precum și traseele către acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel încât să fie vizibile ziua și noaptea;
 • — Ușile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor spre exterior și se mențin în permanență descuiate;
 • — Pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii.
 • — Mobilierul, aparatele de jocuri și alte dotări specifice se dispun astfel încât căile de circulație să fie menținute libere în permanență;
 • – numărul maxim admis de persoane în această categorie de unități nu trebuie să depășească valoarea impusă prin proiectul de construcție și prin reglementările tehnice specifice.

Pentru evacuarea utilizatorilor se planifică și se execută, cel puțin trimestrial, exerciții de evacuare și utilizare a mijloacelor de primă intervenție din dotare.

Exercițiile de alarmare/ evacuare în caz de incendiu se execută, de regulă, doar cu personalul propriual obiectivului.

Instalarea de sisteme destinate generării de efecte speciale de lumini, ceață, fum și altele asemenea se face cu asigurarea protecției la foc necesare pe baza instrucțiunilor emise de producător sau de proiectant.

 • Compartimentul Informare si Relatii Publice
 • Cpt. Sfreja Ciprian
Distribuie dacă îți place!
 1. sa nu dati nici un nume ca ar fi pacat ,stiri de rahat

  Reply
 2. Asta au gasit pompierii intr-un an… nu astazi. Lasati titlurile senzationale!

  Reply
 3. Deci, nimeni, ISU, prefect etc habar n-are de situatia reala de pe teren…
  Nici nu-i de mirare ca se petrec asemenea tragedii…

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.