Care este strategia județeană de luptă antidrog?

Care este strategia județeană de luptă antidrog?

Consumul de droguri a ajuns să reprezinte şi în ţara noastră, un fenomen de amploare, aflat într-o expansiune îngrijorătoare. În prezent, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri sunt considerate prioritate naţională, dar şi o necesitate a comunităţii.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2013 a fost aprobată Strategia Naţională Antidrog pentru perioada 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog pentru perioada 2013-2016. Perioada în care va fi implementată Strategia Naţională Antidrog, corespunde perioadei de implementare a noii Strategii a Uniunii Europene în domeniul drogurilor şi urmează Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012, aprobată prin H.G. nr. 73/2005.

Obiectivul general lansat prin crearea primei Strategii locale antidrog si a Planului de actiune este reducerea cererii de droguri, prin dezvoltarea şi consolidarea unui sistem local integrat de prevenire a consumului de droguri şi a unui sistem local integrat de asistenţă a consumatorilor, dependenţilor de droguri şi a aparţinătorilor acestora.

Sistemul local integrat de asistenţă = totalitatea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea lor socială.

Planul de acţiune urmează să fie asumat ca document de politici antidrog în domeniu, conferind caracterul formal şi legitimitatea răspunsului la fenomenul drogurilor.

Acest document a fost elaborat în contextul procesului consultativ lansat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brasov în calitate de coordonator  şi evaluator la nivel local al răspunsului institutional  la fenomenul drogurilor.

 1. A. Prevenirea consumului de droguri

 

A.1 Prevenirea în şcoală

 1. 1. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de

finalizare

Responsabili
A.1.1.1

 

 

Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicţiilor destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar Proiecte de formare derulate,

Personal didactic din învăţământul preuniversitar format în domeniul adicţiilor

Număr de proiecte cu componentă de formare,

Număr de cursuri de formare organizate;

Număr de participanţi la formare

Anual 2020 CPECA

ISJ, CCD, DJST

 

 

 

 

 

A.1.1.2

 

Organizarea la nivel local a unor conferinţe / seminarii cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar”. Minimum o conferinţă /un seminar Număr de conferinţe/seminarii organizate,

Număr de participanţi,

Număr de materiale informative realizate

Anual 2020 CPECA, ISJ, DJST,  IP, CJ, UAT, ONG-uri
A.1.1.3

 

 

Implementarea de proiecte pilot, la nivel local, de intervenţie timpurie în mediul preşcolar  şi primar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie[1] . Minimum 2 proiecte pilot de intervenţie timpurie în mediul preşcolar  Număr de proiecte,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr beneficiari indirecţi

Anual 2020 CPECA, ISJ, DJST, IP, CJ, UAT, ONG-uri
A.1.1.4

 

 

Dezvoltarea la nivel naţional/local de proiecte de informare, educare, conştientizare cu privire la consumul de droguri legale şi ilegale, substanţe cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar în conformitate cu studiile efectuate în domeniu.

 

 

Minimum 2 proiecte locale de informare, educare, conştientizare adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar-informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor privind consumul de droguri legale şi ilegale, substanţe cu proprietăţi psihoactive. Număr de proiecte,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi

 

Anual 2020 CPECA, ISJ + CJRAE, DJST, IP, CJ, UAT, Universităţi, ONG-uri
A.1.1.5

 

 

Implementarea, la nivel local, de proiecte pilot de prevenire a consumului de droguri legale şi ilegale, substanţe cu proprietăţi psihoactive, bazate pe principiile educaţiei între egali, în învăţământul preuniversitar pe baza necesităţilor rezultate din monitorizările regionale şi locale.

 

 

Minimum 1 proiect local de informare, educare, conştientizare adresate elevilor din învăţământul preuniversitar-

informarea, educarea şi conştientizarea elevilor privind consumul de tutun, alcool, droguri şi SNPP

Număr de proiecte,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de materiale informative distribuite

Anual 2020 CPECA, ISJ, DJST, IPJ, IJJ, Partenerii implicaţi în proiecte
A.1.1.6

 

 

Implementarea de proiecte naţionale şi/sau locale, orientate pe activităţi de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de droguri legale şi ilegale, substanţe cu proprietăţi psihoactive,  adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar. Minimum 2 proiecte locale de prevenire bazate pe principiile educaţiei între egali,

Elevii din învăţământul preuniversitar formaţi să desfăşoare activităţi de prevenire

Număr de proiecte,

Număr de elevi formaţi să desfăşoare activităţi de prevenire

Anual 2020 CPECA, ISJ + CJRAE, DJST, IP, CJ, UAT,  ONG-uri
A.1.1.7

 

 

Implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinţi dependenţi de droguri, elevi din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon şcolar, elevi cu comportament deviant etc).

 

Minimum 1 proiect local orientat pe activităţi de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de tutun, alcool, droguri şi SNPP. Număr de proiecte,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de grupuri la risc,

Număr de materiale informative

Anual 2020 CPECA, ISJ, DJST, DGASPC, DAS,IP, CJ, UAT,  ONG-uri

 

A.1.1.8

 

 

Implementarea în rândul populaţiei şcolare a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) în funcţie de rezultatele studiului ESPAD

 

O campanie naţională

de prevenire în funcţie de rezultatele studiului ESPAD.

Număr de proiecte,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de grupuri la risc,

Număr de materiale informative

Anual 2020 CPECA, ISJ, DJST, DGASPC, DAS,IP, CJ, UAT,  ONG-uri,  autorităţile administraţiei publice locale instituţii mass media

 

 

OS 2. Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental [2]şi ocazional[3] în consum regulat[4], în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de

finalizare

Responsabili
A.1.2.1

 

 

Implementarea de proiecte locale de prevenire indicată a consumului de droguri adresate elevilor din învăţământul preuniversitar aflaţi la debutul consumului de tutun, alcool, droguri şi SNPP. Minimum 2 proiecte locale de prevenire indicată a consumului de droguri Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de materiale informative  distribuite,

Număr de parteneriate,

Număr sesiuni/

întâlniri

Anual 2020 CPECA, ISJ, DJST, DGASPC, DAS, IP, CJ, UAT,

ONG-uri

 

 A.2. Prevenirea în familie

OS 1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri.

Nr.

act.

Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de

finalizare

Responsabili
A.2.1.1.

 

Implementarea unei campanii locale de informare, educare şi conştientizare a familiilor. Minimum o campanie locală Aria de acoperire,

Număr de parteneriate,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de sesiuni/întâlniri,

Număr apariţii mass media

Anual 2020 CPECA,

DGASPC,

ONG-uri,

Parteneri media

 

 1. 2 Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie.
Nr.

act.

Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de

finalizare

Responsabili
A.2.2.1.  Implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri. Minimum 2 proiecte locale Aria de acoperire,

Număr de sesiuni/întâlniri,

Număr de parteneriate,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi

2020 2020 CPECA, IP, CJ, UAT, ISJ, DJST, ONG-uri

 

A.2.2.2. Implementarea unui proiect local de formare de abilităţi educative ale părinţilor privind prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri. Minimum un proiect Aria de acoperire,

Număr de sesiuni/întâlniri,

Număr de parteneriate,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi

Anual 2020 CPECA, IP, CJ, UAT, ISJ, DJST, ONG-uri

 

 

 

 

 

 

 

A.3. Prevenire comunitară

OS.1. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile[5], corelat cu nevoile şi particularităţile acestora.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
A.3.1.1. Realizarea unei cercetări calitative în vederea identificării categoriilor de grupuri vulnerabile cu risc crescut de consum de droguri şi de identificare a nevoilor acestor grupuri în funcţie de tipurile de droguri consumate. O cercetare calitativă Aria de acoperire,

Număr de rapoarte diseminate, Număr de instituţii beneficiare, Număr de profesionişti beneficiari ai studiului

Anual 2020 CPECA, DGASPC, DAS, ONG-uri
A.3.1.2. Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate unui minimum de 3 categorii de grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului calitativ, în vederea reducerii influenţei factorilor de risc şi creşterii influenţei factorilor de protecţie. Minimum 3 proiecte locale funcţie de caracteristicile grupurilor vulnerabile identificate Număr de proiecte,

Aria de acoperire,

Număr de sesiuni/întâlniri,

Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de materiale informative

Anual 2020 CPECA, ONG-uri, ANP, IP, CJ, UAT

 

 

 1. 2. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială şi particularităţile acestora.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
A.3.2.1. Implementarea unor proiecte locale de prevenire a consumului de alcool la locul de muncă în ariile geografice cu o prevalenţă ridicată a consumului. Minimum 1 proiect local Număr de proiecte,

Aria de acoperire,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de parteneriate,

Număr de sesiuni/întâlniri,,

Număr de materiale informative

Anual 2020 CPECA, AJOFM, parteneri media, ONG-uri, IP, CJ, UAT

 

 1. 3. Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
A.3.3.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spaţii recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.) Minimum 2 proiecte locale Număr de proiecte,

Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de parteneriate,

Număr de materiale informative,

Număr sesiuni/întâlniri

Anual 2020 CPECA, IPJ, IJJ, ISJ, DJST, IP, CJ, UAT, ONG- uri

 

A.3.3.2. Implementarea unui proiect local de prevenire universală, centrat pe programele de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri. Un proiect Număr de proiecte,

Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de parteneriate,

Număr de materiale informative,

Număr sesiuni/întâlniri

Anual 2020 CPECA, IPJ, IJJ, IP, CJ, UAT, ISJ, DJST,

Direcţia Judeţeană de Cultură, ONG-uri

 

 

A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri

OS.1. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri.

 

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
A.4.1.1. Implementarea unei campanii naţionale media de sensibilizare, conştientizare şi informare, adresată populaţiei generale, referitoare la consumul de droguri şi efectele acestuia

 

Un proiect Număr de campanii,

Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi,

Număr de parteneriate,

Număr de sesiuni/întâlniri,

Număr de materiale promoţionale distribuite

Anual 2020 CPECA, AJOFM, ONG-uri, IP,CJ, UAT

 

 

OS.2. Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
A.4.2.1.  Implementarea unei campanii locale de informare a populaţiei generale privind serviciile integrate de prevenire şi asistenţă. O campanie locală Număr de campanii,

Aria de acoperire,

Număr de beneficiari direcţi,

Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite, Număr de apariţii TV/presă scrisă

Anual 2020 CPECA, parteneri mass-media,ONG-uri, IP, CJ, UAT

 

 

 1. 3. Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea şi susţinerea programelor de prevenire a consumului de droguri.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
A.4.3.1. Realizarea de activităţi de informare şi formare în adicţii adresate reprezentanţilor mass-media. Minimum 1 activitate Număr de activităţi,

Aria de acoperire,

Număr de sesiuni de informare realizate, Număr de sesiuni de formare realizate, Număr de jurnalişti, Număr de materiale distribuite

Anual 2020 CPECA, ONG-uri, parteneri mass-media,

 

A.4.3.2. Realizarea, la nivel local, de mese rotunde şi seminarii cu reprezentanţi mass-media, în vederea promovării proiectelor de prevenire a consumului de droguri. Minimum 2 evenimente Număr de evenimente,

Aria de acoperire,

Număr de materiale diseminate, Număr de participanţi, Număr de apariţii TV/articole presă scrisă

Anual 2020 CPECA, ONG-uri, parteneri mass-media,

 

 

 

 1. Asistenţa consumatorilor de droguri

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată[6]

 

OS.1. Diversificarea serviciilor de tip programe de substituţie [7]şi programe de schimb de seringi[8], în comunitate şi în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
B.1.1.1. Dezvoltarea de servicii tip programe de substituţie cu prag scăzut de admitere în comunitate şi în sistemele privative de libertate. analiza nevoilor privind astfel de servicii Număr de servicii,

Număr de beneficiari

Anual    2020 CPECA, SJU, IPJ, ANP, IP, CJ, UAT, ONG-uri
B.1.1.2. Dezvoltarea programelor de schimb de seringi în sistemele privative de libertate. Analiza privind nevoia unui astfel de serviciu Număr de programe,

Număr de beneficiari

Anual 2020 CPECA, ANP, ONG-uri

 

 1. 2 Dezvoltarea intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor consumatoare de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă specializată, în special pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum, persoanele consumatoare marginalizate sau excluse social, grupurile etnice, persoanele consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi care fac sex cu bărbaţi, femeile şi copiii consumatori.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
B.1.2.1. Creşterea capacităţii instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale ce au ca specific apărarea drepturilor omului şi furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile la risc, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri prin formarea de peer- educators, dezvoltarea unor platforme on-line etc. Minimum 2 activităţi realizate Aria de acoperire,

Număr de întâlniri de lucru,

Număr de activităţi realizate

Anual 2020 CPECA, DGASPC, DAS, ANP, ONG-uri

 

B.1.2.2. Dezvoltarea de servicii, adaptate pentru persoanele cu istoric îndelungat de consum. Analiza nevoilor acestor persoane 1 analiză Anual 2020 CPECA, IP, CJ, UAT  şi SJU, ONG-uri
B.1.2.3. Dezvoltarea serviciilor şi instrumentelor de lucru adaptate pentru persoanele consumatoare care practică sexul comercial şi pentru bărbaţi care fac sex cu bărbaţi. Analiza nevoilor beneficiarilor

 

1 analiză Anual 2020  CPECA, ANITP+DGASPC+IJJ+IPJ+DAS-uri+ ONG-uri

 

B.1.2.4. Dezvoltarea serviciilor şi instrumentelor de lucru adaptate pentru femeile şi copiii consumatori. Instrumente de lucru create şi aplicate Număr de instrumente,

Număr de intervenţii realizate, Număr de beneficiari

Anual 2020 CPECA. DGASPC – MORCOVEAŢA, CJ, IP,UAT, ONG-uri
B.1.2.5. Dezvoltarea unor intervenţii pentru românii care lucrează în străinătate sau care se deplasează frecvent în străinătate şi care sunt consumatori de droguri. Minimum un ghid cu informaţii specifice Număr de ghiduri tipărite,

Număr de ghiduri distribuite

Anual 2020 CPECA, SERVICIUL PAŞAPOARTE, POLIŢIA DE FRONTIERĂ, CJ, IP,

Cultele, ONG-uri,

 

OS 3. Îmbunătăţirea accesului consumatorilor de droguri injectabile la servicii de prevenire, consiliere, tratament, testare şi vaccinare HIV, HVB, HVC, TBC şi a altor boli asociate, în comunitate şi în sistemele privative de libertate.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
B.1.3.1. Realizarea unei baze de date privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare şi vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri. Un inventar al serviciilor şi o bază de date număr de servicii identificate Anual 2020 CPECA, DSP, DGASPC, ANP, IP, CJ, UAT, ONG-uri

 

B.1.3.2. Promovarea sănătăţii prin dezvoltarea de comportamente sexuale protejate şi de injectare responsabile. Materiale informative realizate

 

Număr de materiale realizate,

Număr de materiale distribuite

Anual 2020 DSP, CPECA, ANP, ISJ, DJST, DGASPC, CJ, IP, UAT, ONG-uri
B.1.3.3. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către servicii de tratament pentru HIV hepatită: HAV tip B, HAV tip C,TBC şi alte boli asociate. Accesul consumatorilor de droguri la tratament HIV, HVB, HVC, TBC şi a altor boli asociate protocol de lucru realizat privind accesul consumatorilor de droguri la tratament HIV, HVB, HVC, TBC şi a altor boli asociate Anual 2020 DSP, SJU, CPECA, ANP, DGASPC, IP, CJ, UAT, ONG-uri

 

B.1.3.4. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către unităţile sanitare în vederea vaccinării (în funcţie de antecedentele vaccinale) contra bolilor infecţioase care se pot transmite parenteral: hepatită HAV tip B, tetanosul (în cazul seringilor murdare de pământ, praf). Accesul consumatorilor de droguri la vaccinare protocol de lucru realizat privind accesul consumatorilor de droguri la vaccinare Anual 2020 DSP, SJU, CPECA, ANP, DGASPC, IP, CJ, UAT, ONG-uri

 

B.1.3.5. Referirea consumatorilor de droguri injectabile către serviciile de testare voluntară şi confidenţială, pe baza consimţământului informat, cu asigurarea consilierii pre şi post testare, pentru HIV, HVC (HVB pentru nevaccinaţi), TB şi alte infecţii asociate consumului de droguri. Accesul consumatorilor de droguri la testare protocol de lucru realizat privind accesul consumatorilor de droguri la serviciile de testare voluntară şi confidenţială Anual 2020 Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau,SJU, CPECA, ANP, DGASPC, IP, CJ, UAT, ONG-uri

 

 

 1. 4 Dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimizării intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de asistenţă.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
B.1.4.1. Implementarea unor soluţii în vederea accesării, de către consumatorii de droguri, a programelor de alfabetizare/reluare a studiilor, precum şi a serviciilor sociale de bază. Creşterea accesului la serviciile de alfabetizare/reluare a studiilor precum şi la serviciile sociale de bază Număr de beneficiari Anual 2020 CPECA, ISJ, SERVICIUL DE PROBAŢIUNE, ANP,  DGASPC, DAS, IP, CJ, UAT, ONG- uri
B.1.4.2. Întărirea capacităţii de răspuns a profesioniştilor din diferite domenii (poliţişti, farmacişti, medici de familie, asistenţi sociali / lucrători sociali etc.) în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri. Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a profesioniştilor din diferite domenii în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri Aria de acoperire,

Număr de sesiuni /întâlniri, Număr de profesionişti formaţi

Anual 2020 CPECA, IPJ, IJJ, ISJ, POLIŢIE LOCALĂ, DJST, ANP, SERVICIUL DE PROBAŢIUNE,  DGASPC, IP, CJ, UAT , ONG-uri

 

B.1.4.3. Realizarea unui eveniment ştiinţific şi profesional în vederea comunicării exemplelor de bune practici. Minimum 1 eveniment realizat/ participat Număr de instituţii,

Număr de participanţi

Anual 2020 CPECA, ANP, DSP, SERVICIUL DE PROBAŢIUNE,  ISJ, DJST, DGASPC, IP, CJ, UAT , ONG-uri

 

 

OS.5. Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de droguri, precum şi dezvoltarea de intervenţii adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecţioase asociate consumului de droguri.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
B.1.5.1 Instruirea personalului care lucrează în serviciile de urgenţă şi a altor servicii în vederea evitării supradozelor şi a tratamentului acestora. Pregătirea corespunzătoare a serviciilor de urgenţă Aria de acoperire,

Număr de servicii de urgenţă,

Număr de profesionişti

Anual 2020 CPECA, IP, CJ, UAT , ONG-uri

 

 

B.1.5.2 Implicarea şi formarea egalilor şi voluntarilor în  măsurile de prim ajutor în caz de supradoză. Minimum 2 sesiuni de formare realizate Număr de sesiuni, Număr de persoane formate Anual 2020 CPECA, ISJ, DSP, IP, CJ, UAT , ONG-uri
B.1.5.3 Realizarea de campanii în mediile recreaţionale (concerte, festivaluri, cluburi, zone turistice etc.) în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri. Minimum 2 campanii realizate Număr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiari Anual 2020 CPECA, ONG-uri,

 

B.1.5.4  Realizarea de campanii în vederea reducerii consecinţelor negative asociate consumului de droguri, referitoare la drogurile injectabile şi prevenirea supradozei, în comunitate şi în sistemele privative de libertate. Minim 1 campanie realizată Aria de acoperire,

Număr de campanii, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiari

Anual 2020 CPECA, ANP, DSP, ONG-uri.

 

 

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri

 1. 1 Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
B.2.1.1 Dezvoltarea politicilor adecvate  standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri Dezvoltarea cadrului legislativ privind asistenţa consumatorilor şi consumatorilor dependenţi de droguri pe baza recomandărilor europene în domeniu, adaptat contextului naţional, dacă este cazul

 

Număr de materiale informative elaborate,

Număr de sesiuni de promovare

Anual 2020 DSP, CPECA, ONG-uri

 

B.2.1.1 Promovarea sistemului naţional de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri în rândul acestora şi în rândul altor furnizori de servicii publici sau privaţi. Minim 2 conferinţe naţionale,

Minim 2 materiale de promovare elaborate

 

Aria de acoperire,

Număr de materiale de informare distribuite,

Număr de instituţii,

 

Anual 2020 CPECA, DSP, PROBAŢIUNE, ANP, DGASPC, DAS, ONG-uri
 

OS. 2. Adaptarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă la nevoile individuale ale consumatorilor şi la modelele de consum, cu accent pe policonsum, consum combinat de substanţe, consum de medicamente fără prescripţie, consum de substanţe nonopioide, precum şi consum de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive.

B.2.2.1  Consolidarea circuitului integrat de asistenţă prin dezvoltarea/resurselor de asistenţă/centre, publice şi private, adaptat nevoilor de asistenţă identificate prin evaluările anuale

 

Minim 20 programe de asistenţă Aria de acoperire,

Număr de beneficiari

Anual 2020 CPECA

Autorităţile Administraţiei Publice Locale,   Societatea civilă

  Dezvoltarea de programe pentru furnizarea de servicii ocupaţionale, de ergoterapie, de asistenţă psihosocială, de orientare şi formare profesională pentru consumatorii de droguri aflaţi în circuitul integrat de asistenţă în vederea asimilării cunoştinţelor, deprinderilor şi abilităţilor care facilitează includerea pe piaţa muncii Minim un program,

Minim 2 servicii

Număr de programe,

Număr de beneficiari,

Număr de servicii

Anual 2020 CPECA

Autorităţile Administraţiei Publice Locale,   Societatea civilă

   Dezvoltarea de programe rezidenţiale (tip comunităţi terapeutice şi altele) care urmăresc scoaterea temporară a consumatorului din mediul social cu risc crescut de consum, creşterea factorilor psihosociali de protecţie, reconfigurarea personală pe direcţia menţinerii abstinenţei şi funcţionalităţii sociale Minim un program funcţional Număr de beneficiari,

Număr de programe,

Număr de servicii furnizate

Anual 2020 CPECA

Autorităţile Administraţiei Publice Locale,   Societatea civilă

 

OS. 3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă.

B.2.3.1 Adaptarea şi dezvoltarea cadrului legislativ privind asistenţa copiilor consumatori de droguri, pe baza recomandărilor  europene în domeniu, corelat contextului naţional, dacă este cazul

 

Un raport de analiză a cadrului legislativ pentru minori

 

Număr de acte normative analizate,

Număr de recomandări

 

Anual 2020 CPECA, MS, DGASPC, SJU  – PEDIATRIE, CJ, UAT, IP, ONG-uri

 

B.2.3.2. Adaptarea mecanismelor de cooperare între serviciile de asistenţă integrată a copiilor consumatori de droguri şi sistemul public de asistenţă socială, medicală şi psihologică în  vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă

 

Minimum 4 intalniri Număr de întâlniri,

Număr de grupuri de lucru,

Număr de instituţii implicate

Anual 2020 CPECA, MS, DGASPC, SJU  – PEDIATRIE, CJ, UAT, IP, ONG-uri

 

 

OS. 4. Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate.

B.2.4.1  Adaptarea mecanismelor de lucru între serviciile de asistenţă a consumatorilor de droguri şi sistemul privativ de libertate în vederea asigurării continuităţii intervenţiilor de asistenţă începute înaintea momentului reţinerii Minimum 1 procedură privind continuitatea intervenţiilor de asistenţă la trecerea din libertate în sistemul privativ de libertate sau invers Aria de acoperire,

Număr de grupuri de lucru;

Număr de beneficiari;

Număr de proceduri

Anual 2020 CPECA, IPJ, SERVICIUL PROBAŢIUNE, ANP, ONG-uri

 

B.2.4.2 Asigurarea asistenţei integrate pentru consumatorii de droguri aflaţi în centrele de reţinere, de detenţie şi de reeducare precum şi asigurarea continuităţii intervenţiilor de asistenţă după momentul liberării. Minimum un program terapeutic derulat în sistemul privativ de libertate Aria de acoperire,

Număr de beneficiari;

Număr de programe terapeutice

Anual 2020 CPECA, IPJ, SERVICIUL PROBAŢIUNE, ANP, ONG-uri

 

 

OS.5. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi pentru consumatorii de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă.

B.2.5.1. 5.1. Capacitarea instituţiilor din circuitul de aplicare a legii şi cel de asistenţă integrată în vederea dezvoltării instituţionale pentru gestionarea cazurilor de consumatori de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi de consumatori de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea reabilitării sociale Minim 1 sesiune de formare,

Minim un ghid de lucru elaborat

 

Număr de sesiuni,

Număr de participanţi,

Număr de ghiduri elaborate

Anual 2020 CPECA, IPJ, SERVICIUL PROBAŢIUNE, ANP, DIICOT, ONG-uri

 

 

 1. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI

Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.

OS.1. Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în România / Judeţul Bacău .

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
1.1 Colectarea, centralizarea, analiza şi interpretarea datelor privind reducerea ofertei de droguri. Minimum 2 raportări şi informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri Număr de raportări  şi număr de informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri Semestrial Anual CPECA
1.2 1.2. Realizarea de analize, corelaţii şi evaluări de risc la nivel national şi regional de natură a fundamenta deciziile în domeniul reducerii ofertei de droguri Minimum o analiză informativ operativă

 

 

Număr de

analize întocmite

Semestrial 2020 CPECA, BCCO, DIICOT, SJIPI, SRI

 

 

OS. 2. Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind combaterea ofertei de droguri.

2.1. 2.1.Revizuirea, îmbunătăţirea şi armonizarea actelor normative existente privind combaterea traficului de droguri, (în funcţie de nevoile identificate)

 

Acte normative iniţiate/de modificare a legislaţiei existente

 

Număr de acte normative iniţiate/

modificate/

adoptate

Anual 2020 IPJ, BCCO, Politie Frontieră, IJJ, DIICOT, Tribunal, Curte de Apel, CPECA
 

OS 3. Eficientizarea activităţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării şi traficului de precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, spălare de bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor.

3.1. Culegerea de date şi informaţii cu valoare operativă şi valorificarea acestora în procesul penal, privind deturnarea precursorilor din circuitul licit, în vederea producerii ilicite de droguri Măsuri dispuse cu privire la persoane, precursori (număr dosare penale întocmite, persoane  trimise în judecată, soluţii ale instanţelor) Număr laboratoare clandestine identificate şi dezmembrate,

Număr de capturi de precursori realizate,

Număr de persoane fizice/juridice implicate

2018 2020  BCCO, IPJ.
3.2. Organizarea de grupuri de lucru pe domenii specifice de interes în legătură cu traficul de droguri  (corupţie, spălare de bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor)

 

Grupuri de lucru organizate şi desfăşurate

(in functie de nevoile identificate)

 

Număr grupuri de lucru organizate

 

Anual 2020 DIICOT,  BCCO, SRI

 

 

       OS. 4 Întărirea mecanismelor de cooperare poliţienească şi judiciară în cadrul forumurilor europene, internaţionale şi ale zonelor de interes strategic internaţional pentru România.

4.1 Cooperarea autorităţilor române cu autorităţile străine prin valorificarea mecanismelor de cooperare poliţienească şi judiciară existente (inclusiv cooperare judiciară informală, schimb de informaţii, livrări controlate). Participarea experţilor CPECA la reuniuni, grupuri de lucru, foruri pe segmentul reducerii ofertei de droguri

 

Transfer de expertiză şi bune practici în domeniul reducerii ofertei de droguri

 

Număr reuniuni la care s-a participat,

Număr de participanţi la reuniuni

 

Anual BCCO, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională , ANAF

Ministerul Justiţiei prin Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni, DIICOT,

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

 

III    COORDONARE

Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate. 

 1. 1 Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog şi a mecanismului naţional de coordonare în domeniul drogurilor şi precursorilor.
Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
1.1 Instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a implementării activităţilor derulate de autorităţile publice şi structurile societăţii civile. Rapoarte anuale de evaluare,

Rapoarte de evaluare a Planului de acţiune şi a Strategiei naţionale antidrog

Număr de întâlniri periodice, Număr de participanţi, Număr de foruri consultative instituite si funcţionale, Rapoarte de evaluare elaborate Anual 2020 CPECA

 

 

OS. 2 Armonizarea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare factor social din domeniu.

2.1  Armonizarea strategiilor instituţionale cu obiectivele prioritare ale Strategiei naţionale antidrog. Strategii,

Acte elaborate/modificate

Număr de documente interne modificate, Notificări formale, anunţuri, rapoarte elaborate Anual 2020 CPECA, GL pentru SJA

 

2.2 Asigurarea cooperării interdisciplinare prin grupuri de consultare permanente şi tematice. Grupuri constituite Număr grupuri de consultare permanente si tematice instituite si funcţionale Anual 2020 CPECA , GL pentru SJA
 

OS 3. Reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice apărute.

3.1  Crearea unui sistem eficient de consultare inter-instituţională inclusiv referitor la propunerile şi observaţiile privind proiectele de acte normative din domeniul politicilor publice şi planificării strategice în domeniul drogurilor. Acte normative elaborate sau modificate Număr de grupuri de consultare organizate, Număr de acte normative pentru care s-au realizat consultări Anual 2020 CPECA , GL pentru SJA
3.2 Instituirea unui sistem de raportare periodică.  Rapoarte periodice Număr de instituţii incluse in sistemul de raportare,

Număr de instituţii ce realizează raportarea

Anual 2020 CPECA , GL pentru SJA
 

            OS. 4 Eliminarea barierelor interinstituţionale în oferirea de servicii.

4.1  Instituirea unui cadru comun de evaluare a intervenţiilor in domeniul drogurilor (reducerea cererii si ofertei). Rapoarte periodice Existenţa unui cadru comun de evaluare,

Număr de instituţii şi reprezentanţi ai societăţii civile ce folosesc cadrul comun de evaluare

Anual 2020 CPECA , GL pentru SJA
 

OS. 5. Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului si a implicării societăţii civile.

5.1  Elaborarea unor planuri instituţionale de comunicare publică

 

1 plan instituţional de comunicare elaborat

 

Planuri instituţionale de comunicare publică elaborate Anual 2020 CPECA
5.2. 5.2. Diseminarea către societatea civilă, prin intermediul mass-media, a unor materiale de informare referitoare la activitatea Agenţiei Naţionale Antidrog Comunicate de presă/

Invitaţii de presă/

Documentare de presă/

Răspunsuri la solicitări media adresate

Număr de  informaţii diseminate,

Număr de materiale publicate (articole, ştiri, reportaje etc.)

Anual 2020 CPECA
 

OS. 6  Valorificarea eficientă a resurselor umane, financiare şi logistice.

 

6.1 Creşterea investiţiilor în dezvoltarea resurselor umane, formarea şi învăţarea la locul de muncă

 

Număr de persoane formate,

Număr de cursuri realizate

Sume de bani alocate şi investite,

Număr de persoane formate

Anual 2020 CPECA, structuri de resort ale Ministerului Afacerilor Interne
6.2  Evaluarea politicilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri din punct de vedere al alocării resurselor financiare, umane şi logistice

 

Raport anual de monitorizare a Planului de acţiune Număr de rapoarte,

Valoarea sumelor cheltuite în domeniile reducerii cererii şi ofertei de droguri,

Număr de persoane angajate

Anual 2020 CPECA, partenerii instituţionali implicaţi
 

           OS. 7  .   Îmbunătăţirea calităţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de bază şi continuă

7.1 Consolidarea capacităţii de formare a Agenţiei Naţionale Antidrog ca pol de excelenţă în servicii de formare profesională a adulţilor în domeniul drogurilor

 

Infrastructura Agenţiei Naţionale Antidrog de formare în domeniul reducerii cererii şi ofertei îmbunătăţită,

Cadru legal îmbunătăţit şi adaptat nevoilor de formare

Facilităţi existente de formare operaţionalizate,

Număr de suporturi de curs elaborate şi avizate,

Noi programe de formare   implementate.

Anual 2020 CPECA

 

 

 1. 8. Facilitarea comunicării, a schimburilor de bune practici şi resurse de informare între factorii sociali implicaţi în reducerea cererii şi ofertei de droguri
8.1.  Îmbunătăţirea accesului la resursele de documentare şi colecţii de date electronice în domeniul drogurilor

 

Minimum o bibliotecă on-line operaţională la nivel naţional,

Noi resurse bibliografice achiziţionate anual

Biblioteci

on-line, Resurse

on-line disponibile,

Site-uri specializate,

Surse de informare intra şi inter-instituţionale

Anual 2020 CPECA

 

IV.COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 

Obiectiv general: Reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaţionale şi prin cele bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a deturnării şi traficului de precursori

O.S.  1. Prezenţa permanentă şi activă în cadrul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrog, atât pe componenta de reducere a ofertei de droguri, cât si pe componenta de reducere a cererii de droguri şi schimbului de date si informaţii, precum şi reprezentarea instituţiilor naţionale implicate în politica antidrog în cadrul dialogurilor bilaterale între Uniunea Europeană si alţi actori implicaţi în efortul de combatere a fenomenului drogurilor

1.1. Participarea punctuală în mod direct sau prin reprezentanţi, în baza obligaţiilor asumate, la sesiunile de lucru ale instituţiilor europene implicate în mecanismul de coordonare a politicilor antidrog, prin promovarea poziţiei şi intereselor României în cadrul acestora

 

Implementarea la nivel naţional a deciziilor adoptate în cadrul participării la sesiunile de lucru ale institutiilor europene implicate în mecanismul de coordonare a politicilor antidrog Număr participări internaţionale,

Număr obiective de negociere deschise şi atinse

Anual 2020  ANA

CPECA

partenerii instituţionali implicaţi

 

 

 

 

 

O.S. 2. Asigurarea reprezentării României în cadrul reuniunilor forurilor internaţionale de luptă împotriva traficului şi consumului de droguri prin corelarea poziţiei ţării noastre cu declaraţiile oficiale ale Uniunii Europene

2.1. 2.1.Dezvoltarea relaţiilor parteneriale în sfera organizaţiilor internaţionale implicate în reducerea cererii şi/sau ofertei de droguri,  în vederea asigurării unui transfer eficient de date, informaţii, bune practici şi desfăşurării de acţiuni comune

 

4 participări în cadrul reuniunilor forurilor internationale de luptă împotriva traficului şi consumului de droguri Număr participări internaţionale,

Număr obiective de negociere deschise şi atinse

Anual 2020  ANA

CPECA

BCCO

partenerii instituţionali implicaţi

 

 1. EVALUARE SI INFORMARE

 

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel local pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.

Nr. act. Activitati Rezultate Indicatori

de evaluare

Termen de

evaluare

Termen de finalizare Responsabili
 

OS 1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

1.1. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private furnizori de date din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri. Întâlniri de lucru organizate Număr de ateliere de lucru organizate Anual 2020

 

 

 

 

CPECA
1.2. Actualizarea  reţelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de date şi prin reînnoirea parteneriatelor de colaborare. Reţea de colectare a datelor actualizată Număr de furnizori de date identificaţi Anual 2020 CPECA
 

OS 2. Dezvoltarea unei baze solide de date, validate ştiinţific, în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

 

2.1 Implementarea de studii şi cercetări privind consumul de droguri la nivel local (judeţean). Studii/ cercetări

la nivel regional şi local realizate

Număr de studii realizate Anual 2020 CPECA, ISJ
 

OS 3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri.

3.1 Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri, precum şi a patologiei asociate. Baza de date privind admiterea la tratament actualizată Număr de înregistrări Anual 2020 CPECA
3.2 Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la bolile infecţioase (HVB/HVC/HIV, alte boli infecţioase) asociate consumului de droguri, prin monitorizare de rutină şi prin efectuarea de studii în grupele considerate la risc Baza de date privind cazurile de boli infecţioase asociate consumului de droguri actualizată Număr de înregistrări Anual 2020 CPECA
3.3. 3.3. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la urgenţele medicale datorate consumului de droguri Baza de date privind cazurile de urgenţă ca urmare a consumului de droguri actualizată Număr de înregistrări Anual 2020 CPECA
 

OS 4. Promovarea cercetării ştiinţifice ca nucleu fundamental în definirea şi dezvoltarea măsurilor de răspuns la fenomenul

drogurilor.

4.1 Publicarea şi diseminarea rezultatelor studiilor de specialitate, elaborate în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. Studii publicate/diseminate  Număr de studii publicate Anual 2020 CPECA
 

           OS 5. Diseminarea de date valide şi comparabile la nivel naţional şi european.

5.1 Distribuirea Raportului naţional şi a altor materiale informative către toate instituţiile care furnizează date, către partenerii naţionali şi internaţionali ai Agenţiei Naţionale Antidrog. Raport Naţional diseminat Număr de rapoarte distribuite Anual 2020 CPECA

 

[1] Factori de protecţie = un atribut sau caracteristică individuală, context ambiental care inhibă, reduce sau atenuează probabilitatea uzului şi abuzului de droguri

[2] Consum experimental = în cazul folosirii experimentale se manifesta mai degrabă curiozitatea individului, dorinţa unei noi experienţe, încercare a unuia sau mai multor droguri este motivata de dorinţa de a experimenta o stare de spirit noua

[3] Consum ocazional = consum de droguri la anumite intervale de timp

[4] Consum regulat = consumul în mod regulat de droguri pentru a obţine o stare de o anumita intensitate(caracteristic dependenţilor de droguri)

[5] grupurile vulnerabile = tineri cu părinţi plecaţi în afara tării, adolescenţi provenind din familii dezorganizate sau aflaţi în plasament / centre reeducare

[6] TIPURILE DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ = unităţi specializate ale Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale Antidrog , alţi furnizori de servicii

[7] Programe de substituţie =  presupune un tratament medical prin care substanţa ilicită este înlocuită cu o substanţă cu proprietăţi similare – licită.

[8] Programe de schimb de seringi = programele de creştere a accesului la echipamentele de injectare care au ca scop reducerea utilizării echipamentelor nesterile şi creşterea ratei de recuperare sau distrugere a echipamentelor folosite.

Leave a Reply

Your email address will not be published.