Primăria Braşov nu va mai amenaja săli de sport în şcoli, fiindcă şi-a golit puşculiţa

Primăria Braşov nu va mai amenaja săli de sport în şcoli, fiindcă şi-a golit puşculiţa

Edilii braşoveni îşi propuseseră anul trecut să amenajeze săli de gimnastică în şapte unităţi de învăţământ din municipiul Braşov, unde orele de sport se desfăşoară în condiţii improprii, mai ales în perioada sezonului rece. În luna iunie, a fost lansată şi licitaţia pentru patru dintre cele propuse, respectiv pentru şcolile generale 1, 13, 30 şi 31.

Primarul George Scripcaru a precizat că a fost desemnat chiar şi constructorul şi s-a dat şi ordin de începere a lucrărilor, numai că acestea au fost oprite. Motivul: municipalitatea a rămas fără banii necesari acestor investiţii, fiindcă sumele de la bugetul local au fost alocate cu prioritate spre investiţiile cu bani europeni aflate în desfăşurare şi pentru care ulterior Primăria urmează să îşi recupereze banii, au întârziat să mai ajungă la Braşov.

În cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, pe diferite axe, Primăria Braşov a achitat, până acum, din bugetul local, lucrări în valoare de 27 de milioane de lei la care se mai adaugă alte lucrări executate şi încă neplătite în cuantum de zece milioane de lei. „Sălile de sport erau prevăzute în programul de investiţii multianuale şi am luat decizia să suspendăm lucrările până la începutul lunii februarie, din cauza situaţiei financiare. Trebuie să vedem câţi bani avem disponibili în acest an şi în funcţie de acest lucru vom continua proiectul”, a declarat primarul George Scripcaru.

Valoarea estimată pentru o sală de gimnastică era de 1,6 milioane de lei, acestea având proiectat un teren de 19 x 18 metri pentru exerciţii fizice, dar şi vestiare, grupuri sanitare, duşuri şi un cabinet pentru antrenor. De la momentul semnării contractelor de execuţie, sălile de sport ar fi trebuit să fie gata în maximum 12 luni, dacă nu ar fi fost probleme în ceea ce priveşte finanţare, fiindcă vor fi construite pe structură metalică, cu panouri tip „sandviş”, după  modelul sălii existente deja la Şcoala generală nr. 7.

 1. In atentia D.I.I.C.O.T. Brasov,
  Cum se fura banii din taxe si impozite :

  HOTĂRÂREA Nr. 292
  din data de 31 mai 2012

  Privind: aprobarea plăţii cotizaţiei majorate pentru anul 2012 către Asociaţia „Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”;

  Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2012;
  Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 40.743 din 28.05.2012, prin care s-a propus aprobarea plăţii cotizaţiei majorate pentru anul 2012 către Asociaţia „Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”;
  Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
  În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

  H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei majorate pentru anul 2012, în valoare de 530.000 lei către Asociaţia „Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”.

  Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

  HOTĂRÂREA Nr. 9
  din data de 30 ianuarie 2009

  Privind: asocierea Municipiului Braşov cu Biserica Evanghelică C.A. Braşov, în vederea constituirii Asociaţiei “Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”;

  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2009;
  Analizând Expunerea de motive a Biroului Relaţii Externe, Protocol şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe şi Cultură, înregistrate cu nr. 4.017 din 21 ianuarie 2009, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 4.017/2009, prin care s-a propus acordul pentru asocierea Municipiului Braşov cu Biserica Evanghelică C.A. Braşov, în vederea constituirii Asociaţiei “Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”;
  Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată de Legea nr. 246/2005;
  Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
  In temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

  H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Biserica Evanghelică C.A. Braşov, în vederea constituirii Asociaţiei “Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”.

  Art. 2. Se aprobă Statutul Asociaţiei „Salvaţi Centrul Istoric al Braşovului”, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei reprezentând taxă de înscriere a Municipiului Braşov ca membru al Asociaţiei.

  Art. 4. Se aprobă plata sumei de 5000 lei, reprezentând cotizaţia anuală a Municipiului Braşov ca membru al Asociaţiei.

  Art. 5. Se împuterniceşte primarul Municipiului Braşov, domnul George Scripcaru, să semneze actele constitutive ale Asociaţiei şi se desemnează ca reprezentant al Municipiului Braşov în Consiliul Director al Asociaţiei.

  Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

  HOTĂRÂREA Nr. 558
  din data de 20 decembrie 2012

  Privind: cotizaţia anuală către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”;

  Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2012;
  Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget – CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 93.518 din 17.12.2012, prin care se propune aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”;
  Având în vedere H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L. nr. 497/2010, prin care s-a înfiinţat Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov” şi s-a aprobat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;
  Având în vedere H.C.L. nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov”;
  Având în vedere prevederile art. 46, pct. 1, lit. a din O.G nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;
  Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
  În temeiul art. 36, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

  H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art. 1. Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Braşov a cotizaţiei către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov” pe anul 2013, în valoare de 30.000 Euro/an pentru fiecare membru reprezentant al Municipiului Braşov în Adunarea Generală a asociaţiei.

  Art. 2. Plata cotizaţiei se face în prima decadă a lunii ianuarie pentru anul în curs, în lei la cursul de schimb valutar din ziua efectuării plăţii.

  Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
  HOTĂRÂREA Nr. 804 din data de 26 noiembrie 2010
  Republicată conform H.C.L. nr. 389 din 24 august 2012
  şi conform H.C.L. nr. 597 din data de 20 decembrie 2012

  Privind: desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;

  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 noiembrie 2010;
  Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 80.459/2010, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”;
  Având în vedere H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L. nr. 497/2010, prin care s-a înfiinţat Asociaţia “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, şi s-a aprobat Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei;
  Văzând prevederile alin. (1) al art. 26 din Cap. VII al Statutului Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, potrivit cărora Municipiul Braşov va avea în cadrul Adunării Generale un număr de 7 reprezentanţi;
  Având în vedere prevederile art. 20 şi 21, alin. (1) din O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la asociaţii şi fundaţii;
  Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
  În temeiul art. 36, alin. 1, art. 37 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

  H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art. 1. Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV”, după cum urmează:
  – Domnul Liviu Lupu – consilier local
  – Domnul Ghirdă Mihai – consilier local
  – Domnul Bucur Ciprian – Ionuţ – consilier local
  – Domnul Leonte Cătălin – consilier local
  – Domnul Vasile Kraila – consilier local
  – Domnul Chifu Sergiu – Marian – consilier local
  – Domnul Emil Cernica – Director interimar al Direcţiei de Sport şi Tineret

  Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

  HOTÃRÂREA Nr. 1073 din data de 10 decembrie 2007
  Republicată conform H.C.L. nr. 422 din data de 12 iunie 2009

  Privind: constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov;

  Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 decembrie 2007;
  Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, ale Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
  Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
  In temeiul art. 11, art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lic. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

  H O T Ã R Ã Ş T E :

  Art. 1. Se aprobă asocierea municipiului Braşov, prin Consiliul Local Braşov, cu judeţul Braşov, municipiul Codlea, municipiul Rupea, oraşul Ghimbav, comuna Apaţa, comuna Bran, comuna Feldioara, comuna Hoghiz, comuna Hălchiu, comuna Hărman, comuna Homorod, comuna Moieciu, comuna Prejmer, comuna Sânpetru, comuna Ungra, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată.

  Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, va avea sediul în România, str. Iuliu Maniu nr. 6 şi un patrimoniu iniţial de 49.500 lei. Se aprobă participarea Consiliului Local Braşov la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 21.000 lei şi o cotizaţie anuală de 1 leu/ locuitor începând cu data de 5 septembrie 2008.

  Art. 4. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, primar al municipiului Braşov, să semneze în numele şi pe seama municipiului Braşov, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov, anexate la prezenta hotărâre.

  Art. 5. Se împuterniceşte domnul George Scripcaru, primar al municipiului Braşov, să numească prin dispoziţie persoanele propuse pentru a fi membri ai consiliului director al Asociaţiei din partea municipiului Braşov.

  Art. 6. Se împuterniceşte doamna MARIANA CECILIA DOICIU, cetăţean român, născută în Săcele la data de 6 ianuarie 1962, domiciliată în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 11, ap. 18, posesoare a C.I. seria B.V. nr. 461472, eliberată de S.P.C.L.E.P. Braşov, la data de 16 iunie 2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Braşov.

  Art. 7. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Reply
 2. Atentie :
  Cica sediul la asociatia fantoma de mai sus este Iuliu Maniu nr.6.
  Pe Iuliu Maniu nr.6, functioneaza D.G.A.S.P.C.Brasov, iar in vecinatate a functionat ilegal o carciuma evacuata in prezent.
  Cc. 400.000 lei/anual sunt expedidiati pe str.L.C.Babes nr. 3 la avocatul Vranceanu Nicolaie, care e si mambru in consiliul de administratie la Compania Apa Brasov.
  Daca Curtea de Conturi nu vede nimic, poate D.I.C.O.T.ul se autosesiseaza!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.