Ştii în ce cazuri te poţi adresa avocatului poporului? Citeşte aici!

Ştii în ce cazuri te poţi adresa avocatului poporului? Citeşte aici!

Catalina Matei

Persoanele fizice se pot adresa Biroului Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului la sediul său din municipiul Braşov, Piaţa Enescu nr.3, ocazie cu care beneficiază în mod gratuit de audienţă din partea experţilor biroului teritorial, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii – Luni – Joi, orele 9-16, Vineri – orele 9-12. De asemenea, persoanele fizice interesate au posibilitatea de a se adresa în scris Biroului Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului, printr-o cerere care poate fi expediată prin poştă sau adusă personal. Persoanele fizice ni se pot adresa şi telefonic la nr. 0268/471100 sau pe adresa de e-mail avpbrasov@avp.ro.
„Orice demers al instituţiei Avocatul Poporului, aşadar şi al birourilor teritoriale ale acesteia, este scutit de orice fel de taxă conform art. 16 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată“, a precizat Cătălina Matei, Coordonator al Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului.

Iată câteva cazuri rezolvate de Avocatul Poporului, la Braşov, anul trecut!

Încălcarea protecţiei copiilor şi a tinerilor, a dreptului la un nivel de trai decent, respectiv a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
 (art.49, art.47 şi art.52 din Constituţia României)

Dosar nr.316/2011

Obiectul petiţiei: petenta a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului precizând următoarele:
1. este tutore a copiilor săi C. A. M., în vârstă de 9 ani şi C. Al., în vârstă de 17 ani, în urma decesului tatălui copiilor C. M., aceştia beneficiind de pensie de urmaş în cuantum de 845 lei.
2. fiul său C. Al., în conformitate cu Decizia asupra capacităţii de muncă nr.4XX din 11 februarie 2011, a fost încadrat în gradul I de invaliditate.
3. Petenta menţionează însă că a constatat anumite erori cu privire la menţiunile din cuponul de pensie şi cu privire la faptul că, aşa cum rezultă din cuponul de pensie emis pentru luna mai a anului 2011, a fost stabilit pe numele minorei, C.A.S.S. în valoare de 172 lei din drepturile restante pentru perioade anterioare în cuantum de 228 lei.

Faţă de aspectele relatate, Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului a sesizat Casa Judeţeană de Pensii Braşov.

Rezultate: Casa Judeţeană de Pensii Braşov ne-a comunicat că, în conformitate cu prevederile art.108 alin.2 din Legea nr.263/2010, „Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia (…)”. În cazul de faţă, titularii drepturilor de pensie de la dosarul nr.25XXXX sunt copiii C. A. M. şi C. Al.. Drept urmare, pe partea I a cuponului de pensie, care rămâne la persoana care încasează drepturile, sunt menţionate datele unuia dintre copiii urmaşi  (de regulă cel care iese ultimul din drepturi), în speţă, C. A. M..  În a doua parte a cuponului de pensie – care rămâne la factorul poştal – sunt menţionate datele persoanei care încasează drepturile, în cazul de faţă,  petenta, în calitate de tutore.
Suma de 172 lei reprezentând contribuţie la asigurările sociale de sănătate reţinută în perioada ianuarie – aprilie 2011 va fi restituită, urmând a fi încasată de către petentă, în luna decembrie 2011.
De asemenea, copilul C. Al. datorează contribuţie la asigurările sociale de sănătate doar după împlinirea vârstei de 18 ani şi numai dacă cuantumul pensiei va depăşi 740 lei;
Conform art.84 dn Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, copiii au dreptul la pensie de urmaş pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau într-una dintre situaţii prevăzute la art.84 lit.a) (până la vârsta de 16 ani) sau b) (în perioada continuării studiilor fără a depăşi vârsta de 26 ani). Astfel, copilul C. Al. va trebui să se prezinte periodic, în termenele stabilite de către comisia de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, în vederea emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă pe baza căreia se acordă pensia de urmaş;
Pentru încasarea de către petentă a drepturilor de pensie, după împlinirea vârstei de 18 ani de către C. Al., este necesară instituirea măsurii prevăzute de art.106 alin.2 din Codul Civil, respectiv punerea sub interdicţie judecătorească sau instituirea curatelei, în condiţiile prevăzute de cod.

Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
(art.52 din Constituţia României)

Dosar nr.162/2011

Obiectul petiţiei: petentul a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului fiind nemulţumit de următoarele aspecte:
1. i s-a emis extrasul de cont nr.xxx din 25 ianuarie 2011 de către Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov, din care reiese că figurează cu debite restante în cuantum de 1.713 lei (debit – 842 lei, debânzi – 745 lei, penalităţi – 126 lei), reprezentând venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru anii fiscali 2006, 2007 şi 2008.
2. pentru clarificarea situaţiei create, petentul s-a adresat Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov printr-o adresă din 7 martie 2011, însă nu i-a fost comunicat niciun răspuns până în prezent cu privire la cele precizate.

Faţă de aspectele relatate, Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului a sesizat Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov.

Rezultate: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Braşov ne-a comunicat că în urma depunerii de către petent a deciziei de pensionare, acestuia i s-au anulat obligaţiile de plată aferente anului 2008, ceea ce a condus la anularea Deciziei de impunere nr.XXXX din 01 iunie 2010 şi emiterea Deciziei de impunere nr.XXZZZ din 25 mai 2011 cu obligaţii de plată aferente perioadei 2006-2007, fiind astfel micşorat considerabil debitul petentului.
Răspunsul la contestaţia depusă de petent în data de 07 martie 2011 împotriva extrasului de cont i-a fost comunicat acestuia în data de 25 mai 2011.

Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
(art.52  din Constituţia României)

Dosar nr.146/2011

Obiectul petiţiei: petenta a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului fiind nemulţumită de tergiversarea soluţionării unor solicitări adresate Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna.
Petenta relatează că se afla în străinătate când vecinul său B.J. de la parterul blocului în care locuieşte a construit un balcon la care a adăugat un grilaj de fier forjat pe care l-a ancorat de planşeul terasei petentei, fără a obţine vreun acord prealabil şi fără a avea autorizaţie de construire. Petenta precizează că a fost spart un perete de rezistenţă şi a fost făcută ieşire spre balcon, fiind desfiinţat în interiorul apartamentului un întreg perete, tot fără autorizaţie de construire şi tot fără acordul său.
Odată ce a luat cunoştinţă despre aceste lucrări, s-a adresat Inspectoratului Teritorial în Construcţii Covasna, care a redirecţionat adresa la Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc, răspunsul urmând a îi fi comunicat petentei de către această din urmă autoritate. În urma faptului că Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc nu i-a comunicat nici un răspuns petentei, aceasta s-a readresat Inspectoratului Teritorial în Construcţii Covasna, care i s-a răspuns că s-a dispus Primăriei Municipiului Târgu-Secuiesc a se demara procedurile de sancţionare contravenţională a domnului B. J., proprietarul construcţiilor, şi a se lua măsuri de intrare în legalitate.
În consecinţă, Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc a comunicat petentei că domnul B. J. a fost amendat cu 2000 lei şi s-a dispus intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire şi a acordului vecinilor, până la data de 30 septembrie 2010, sau prin desfiinţarea construcţiilor executate.
Petenta menţionează însă că domnul B. J. nu s-a conformat celor dispuse de Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc, precum şi faptul că acesta a refuzat a semna procesul-verbal de constatare al contravenţiei, nu a plătit amenda şi nici nu a desfiinţat construcţiile executate.
Faţă de acestea, petenta este nemulţumită că situaţia a rămas neschimbată în ciuda reclamaţiilor sale şi a constatării săvârşirii unor ilegalităţi de către domnul B. J., precum şi de faptul că Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc nu a trecut la executarea silită a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi nici nu au fost întreprinse alte măsuri cu privire la remedierea situaţiei create.

Încălcarea dreptului de proprietate privată
şi a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
(art.44  şi art.52 din Constituţia României)

Dosar nr.189/2011

Obiectul petiţiei: petenta a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului şi a relatat că a depus, conform prevederilor Legii nr.247/2005, la Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar a comunei Hoghilag, judeţul Sibiu, o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate după autorul C.N. – tatăl dumneaei, pentru acordarea suprafeţei de 0,23 ha vie altoită situată pe raza satului Valchid. Cu toate acestea, până în prezent, solicitarea petentei nu a fost soluţionată.

Faţă de aspectele relatate, Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului a sesizat Comisia Locală de Aplicare a Legii Fondului Funciar Hoghilag, judeţul Sibiu şi Comisia Judeţeană Sibiu de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor.

Rezultate: Comisia Locală Hoghilag a comunicat Biroului Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului că, prin Hotărâre a Comisiei Judeţene Sibiu, a fost validată în favoarea petentei atribuirea suprafeţei de 0,23 ha teren agricol.
Astfel, Comisia Locală Hoghilag a întocmit actele necesare pentru restituirea suprafeţei de 0,23 ha, iar dosarul cuprinzând actele a fost depus în data de 23 august 2011 la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu, urmând să fie înaintat spre Agenţia Domeniilor Statului spre aprobare.

Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică
şi a dreptului la informaţie
 (art.52 şi art.31 din Constituţia României)

Dosar nr.192/2011

Obiectul petiţiei: petentul a sesizat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului cu privire la faptul că, a solicitat în repetate rânduri atât Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale cât şi Secretariatului General al Guvernului României anumite informaţii pe care dumnealui le-a calificat ca fiind de interes public, însă nu i s-a comunicat până în prezent niciun răspuns de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Faţă de aspectele relatate, Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului a sesizat Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Secretariatul General al Guvernului.

Rezultate: Secretariatul General al Guvernului a comunicat Biroul Teritorial Braşov al instituţiei Avocatul Poporului faptul că Direcţia Relaţii Publice a redirecţionat petiţiile petentului în conformitate cu art.6 alin.(4) din Ordonanţa de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (M.C.S.I.).
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ne-a comunicat documentele care au fost semnate de către acelaşi minister (contract de comodat încheiat între M.C.S.I. şi comuna Şercaia, anexa nr.1-4 la contractul de comodat, anexa 13 intitulată „notification for installation acceptance”, adresa M.C.S.I. nr.UMPXXX/2011, adresa M.C.S.I. nr.UMP XXX/2010, H.C.L. Şercaia nr.58 din 30 septembrie 2010, H.C.L. Şercaia nr.59 din 30 septembrie 2010, proces-verbal de predare-preluare între M.C.S.I. şi Primăria Comunei Şercaia).

Loading...
 1. Buna ziua ,as dori si eu niste informatii daca se poate despre drepturile mele ca si mama a 2 copilasii minori unul de 4 anisori iar celalalt in varsta de 2 anisori,in urma unui divort adica in vederea custodiei de ce parte este legea,avand in vedere ca apartamentul in care locuim cu sotul este unic proprietar sotul inainte de casatorie,iar eu daca nu am o proprietate imi va lua legea unul di copilasi?
  va multumesc de intelegere

  Reply
  • stimata doamna, problema dvs nu este de competenta avocatului poporului. va puteti consulta cu un avocat si competenta pt aceasta speta este a judecatoriei brasov.

   Reply
 2. Avocatul poporului ar sediul in Piaţa Enescu nr.3, Luni – Joi, orele 9-16, Vineri – orele 9-12. beneficiati în mod gratuit de audienţă din partea experţilor biroului teritorial

  Reply
 3. Catre,
  D-na Catalina Matei
  Avocatul Poporului
  Subsemnatul Istvan Tibor,nascut in Brasov Romania,fost salariat la ICPILA Brasov,care functioneaza in prezent ca societate comerciala pe actiuni sub denumirea CEPROCIM,cu sediul in Bucuresti,Sectorul 6,B-dul Preciziei nr.6.
  In anul 1990 m-am stabilit cu domicilul in USA.
  Intrucit am indeplinit virsta de pensionare,vin cu rugamintea sa m-a ajutati sa-mi recuperez cartea de munca fiindu-mi necesara pentru intocmitea dosarului de pensie.
  Mentionez ca numele meu in cartea de munca este Istvan D. Tiberiu. In speranta ca m-a puteti ajuta va multumesc si astept un raspuns de la dumneavoastra.

  Reply
 4. Buna ziua!Sint persoana cu handicap gr 1 cu drept la asistent personal.Vreau sa va intreb ce pot face daca primaria refuza sa-mi reangajeze asistentul personal conform legii 136/2012 desi m am adresat primariei cu 3 cereri in cursul anului 2013.Va multumesc!

  Reply
 5. Buna ziua.
  Am o problema cu operatorul de telefonie Cosmote care in urma paltii facturii pe luna noiembrie mi-au inchis de doua ori abonamentul fara somatie.Abonamentul a fost platit pe data de 13.12.2013{data limita de plata fiind 25} la un partener Germanos iar pe data de 3.01.2014 m-am trezit cu el blocat ca si astazi de altfel.Cu toate ca le-am trimis copie dupa chitanta si toate datele de pe respectiva chiatanta tot ma someaza ca nu le-as fi platit abonamentul.Va rog sa-mi spuneti daca pot sa inchid abonamentul fara penalizari pentu aceste restrictionari al serviciului din partea lor.mentionez ca abonamentul a fost prelungit in luna septembrie 2013 prin intermediul telefonului mobil si nu am facilitat de nici un telefon sau minute in plus.
  Va multumesc

  Reply
 6. doresc un raspuns urgent va rog nu ma ocoliti sunt disperat am depus actele necesare la casa de pensii brasov pe 1 august nu am primit nici un raspuns .este vorba de pensie de urmas pe numele baiatului Kocsis Stefan .sotia a decedat anul acesta pe 26 iulie.dintr-un salariu minim pe economie nu ma descurc.vine iarna ce fac.ce beneficii am de la statul roman atata timp cat nu am nici o datorie la stat.va rog cu respect sa ma ajutati.nici macar ultima pensie al ei pe caz de boala nu l-am primit.

  Reply
 7. buna seara ma numesc mihaela si locuiesc in locuinta ANL la care am beneficiat cu fostul sot si faca noastra.in urma divortului am ramas eu cu fica mea in locuinta. a expirat termenul de contract la care era titular fostul sot si am cerut incheierea noului contract sa se faca pe numele meu prin urmare aceasta cerere sa aprobat dar nu sunt in clar cu noua suma de plata a chiriei,cei pana in 35 de ani leau ramas suma neschimbata iar mie pe motiv ca fostul sot a trecut de 35 de ani iar eu am 28 mi sa marit de la 50 de lei pe luna la 258.va rog multa sa ma lamuriti va multumesc

  Reply
 8. am cumparat un apartament in anul 2004 cu credit ipotecar de la BCR.suma fiind 13800 eur=creditul imprumutat. obligat sa fac asigurarea ap. in fiecare an,anul acesta ma obliga sa fac asigurarea la o suma evaluata de 230 000.mentionez ca ap la vremea respectiva a costat 85 000 ron,iar la ora actuala nu face mai mult de 130 000.ei pot sa-l evalueze si la 4 miliarde vechi, de ce ne obliga la asa valori si daca au voie?in 10 ani nu am o zi intarziere la plata ratelor. Va multumesc

  Reply
 9. Buna ziua,as dori si eu o informatie privind pensia de intretinere a copilului meu in urma unei hotarari judecatoresti in care tatal copilului nu respecta sentinta,legea nu poate fc nimik deoarece el mereu prefera sa lucreze fara acte doveditoare!Ce pot sa fac in acest caz.Va multumesc.

  Reply
 10. buna am o antrebare cei ce se ocupa cu dosarele de handicap din sibiu numea mai prelungit dosaru la fata din 2009 fata are un handicap ce nu aude cu dreapta nuaude cu stanga poarta proteza si nu mea mai dat dreptu de handicap ce pot sa fac sa pot sai fac certificat de handicap fata are 22 de anii

  Reply
 11. BUNA ZIUA AM SI EU O INTREBARE SINT CU HANDICAP GR 1 CU INSOTITOR DIN 2008 AM AJUNS ASA DIN VINA CADRELOR MEDICALE CARE NU SI-AU FACUT DATORIA CUM AS PUTEA SA-I TRAG LA RASPUNDERE?SE POATE FACE CEVA? EU SINT NENOROCIT PE VIATA IAR EI ISI VAD DE VIATA OARE NU AM SI EU DREPTUL LA CEVA DESPAGUBIRI?IMI PUTETI SPUNE CUM SA PROCEDEZ?MULTUMESC

  Reply
 12. Buna ziua,
  Stimati reprezentanti ai Avocatului Poporului, exista in Parlament o lege care tot se da de colo-colo, asa-zisa lege „Avram-Iancu”, o lege prin care cetatenii mai putin romani vor fi nevoiti sa respecte insemnele, realizarile si eroii neamului asta romanesc, ai carui aparatori va tradeaza numele. Nu puteti interveni pentru urgentarea votarii acestei legi si mai mult, sa va asigurati ca parlamentarii vor vota legea, transparent, ca sa stim cine ar fi impotriva acesteia? Mi se pare mai critic sa serviti un asemenea interes inaintea unuia particular al unui cetatean. Multumesc.

  Reply
 13. Buna seara,va rog ajutati mă cu un rasp,dupa cate rate neachitate are dreptul tbi credit sa apeleze la executarea silita??mentionez ca nu sunt decât cu 2luni in urma!multumesc anticipat!

  Reply
 14. am 37 ani am doi copii locuiesc la mama mea si as dori sami pot face dosar pentru o locuinta sociala problema este ca am facut o casa pentru carr tatal copiilor avea acte dinainte ca noi sa fim casatoriti eu nu sint trecuta in acele acte si as doti sa pot face dosar pentru o locuinta sociala ce as putea face in aceasta situatie va rog ajutatima

  Reply
 15. Buna seara.am o mare problema care de cateva zile nu stiu ce sa fac.eu lucrez in doua locuri de aproape un an.acum o luna de zile mia fost blocat cardul de salariu ca aveam o banca neachitata.bun.saptamana trecuta mai primesc in ambele locuri de munca alta executare silita de la alta banca.acum va intreb poate ma lamureste si pe mine cineva e posibil ca odata cardul blocat o banca ia o treime din salariu iar cealalta banca sa ia iar o treime si dintr o parte si din cealalta?eu lucrez part time in ambele locuri.va rog ajutatima nu stiu ce sa fac mai stau si cu chirie si sant singura.lamuritima sa stiu ce sa fac.

  Reply
 16. bună ziua. sunt bolnavă cu cod medical 202. angajată cu contract pe 1 an, care expiră. dacă mă internez în ultima zi lucrătoare pentru operație ce drepturi am? primesc concediu medical?

  Reply
 17. marin mihaela-carmen 20 septembrie 2016, 2:42 PM

  Buna ziua Ma numesc Mihaela si am 44 de ani,o fetita de 11 ani pe care o cresc singura,sotul meu mi-a murit in urma cu 1 an si 8 luni de comotie cerebrala.Am o problema grava care ma macina si nu stiu ce se poate intampla,de aceea va rog din inima sa ma ajutati si pe mine,sa pot lua legatura cu d-voastra urgent,sa va spun despre ce este vorba.Va rog din inima. Multumesc

  Reply
 18. Va rugam poate ne puteti ajuta:ne judecam de 3 ani cu o grefiera de la tribunalul Botosani Ni s-a respins cererea de stramutare si santem torturazi de o instanta care o sustine pe aceasta „excroaca ” care ne-a bagat fratele in pamint.Nu este posibil sa ne gasim dreptatea nicaieri ? va rugam ! ! !

  Reply
 19. Sunt personal auxiliar la un liceu.As dori sa stiu daca este legal sa mai prelungesc contractul de munca dupa varsta de pensionare. As vrea sa stiu ce lege reglementeaza acest lucru.Va multumesc.

  Reply
 20. Buna ziua. Doresc sa adresez o intrebare. Cum putem scapa de taxele ECOTERM pentru energia termica in imobilele de tip condominiu. Ma refer la taxarea pe nedrept a persoanelor debransate, de ani intregi si care platim pe nedrept. Putem spera la modificarea legislatiei in domeniu.

  Reply
 21. Dețin o societate comercială un BAR non stop în seara zilei de 29-05-2017 orele 20și 15 minute(seara).Au intrat două persoane peste mîne in BAR spund politia economica fără să se legitimeze eu zic DA în control da semnati în registrul unic de control unul zice dintre ei NU iar celălalt zice DA eu scot registrul se semnează după care zic cu ce inccepem controlu să verificăm bani din gestiune scot raportul de control de la casa de marcat număra bani le fac dovada banilor dintre care dinsi DA bani sunt OK dar trebuie să semnati un proces verbal că aveți 500lei în plus și scoate o coală alda de hrti eu îi zic domnul bani sunt toți iati numărat și dumneavoastră unul dintre ei zice dacă vreau eu nu sunt 500 și sunt1000 că așa vreau eu pot să pun cît vreau eu aveau un coportament agresiv și miros de alcol spund că dacă nu semnez chiamă mascați să mă bată am stat liniști și ascultam amenințările care mile spuneau după care mam ridicat in picioare și om spus vă rog legitimațiva cine sunteți ați venit să mă bateti sau să mă controlați in acel moment dînșii au sărit la mine să mă bată soția fiind de față și alți oamenii au inceput să sa strige să mă lase mau lăsat in pace de ce mă bateti uitați avem camer VIDEO sunteți filmați ei spunînd. Hai că te facem noi pe tine și chiamă mascați să mă bată lundumi banii rapoartele de care am făcut dovada banilor și au plecat.Dimineata miau făcut dosar pentru ultraj zicînd că eu am dat în ei .Facem dovadă cu înregistrări video.VĂ rog ajutatima .VREAU un avocat BUN să mă apere

  Reply
 22. Bun ma numec vasile am un prietn care e arestat pnt omr ce pedeasa poate sa pri measca e aresta la trg mures

  Reply
 23. Buna ziua , suntem o familie cu doi copii care stam in chirie de 13 ani pe unde putem de aproximativ 3 luni primarul din comuna prejmet ne-a dat acordul sa locuim la baia comunala din prejmer astazi cei de la electrica ne-au taiat curentul pt simplu fapt ca acolo nu s-a facut contract niciodata am fost la primar si dansul nu vrea sa ne faca un contract de inchiriere pt a avea curent va rog din suflet daca ne puteti ajuta

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Anunţuri mică publicitate

Share via